Jezus volgen – een moedige keuze?!

Met betoon van Geest en kracht
Met betoon van Geest en kracht
Jezus volgen - een moedige keuze?!
Loading
/
Schriftlezing: Lucas 9:1-6; 10:1-5 en 14:25-25; 18:28-30; 22:31-31;
Datum: 2 april 2023
Download PDF


Met betoon van Geest en kracht
Met betoon van Geest en kracht
Jezus volgen - een moedige keuze?!Loading

/

1. Stem op mij

De verkiezingen van de provinciale staten en de waterschappen hebben we net achter de rug. Ik weet niet of u of jij gestemd hebt, maar ik vond het soms best een lastige keuze. Waar doe je goed aan, in de provincie en bij de waterschappen. Gelukkig was er de stemwijzer.

Zoals dat gaat, elke partij probeert zich te profileren en je over te halen op haar te stemmen. Maar stel nu dat er in verkiezingstijd een partij is, een politicus, die als boodschap brengt: als je op ons stemt, zul je meer belasting moeten betalen, loop je het risico je baan te verliezen, je raakt je misschien je huis wel kwijt, veel wat kostbaar voor je zult kwijtraken, zou je dan op zo’n partij stemmen? Nee, ik denk het niet. Als er niet een hoger doel is, als er niet iets tegenover staat, wat kostbaarder is, dan zal geen mens er over peinzen op deze persoon of partij te stemmen.

Of stel dat een kerk reclame maakt voor een Alpha-cursus, om kennis te maken met het christelijke geloof, en op de poster zou vermelden: wij dagen je uit om deel te nemen, maar je moet er wel rekening mee houden dat je je familie: je ouders, je broers en zussen, je echtgenoot en kinderen misschien wel kunt kwijt raken. Zou iemand daar belangstelling voor hebben? Nee, ik denk het niet. Dat lijkt eerder op een gevaarlijke sekte. Daar hebben we slechte ervaringen mee. Als mensen in de ban van een charismatische leider komen, er alles voor op zij zetten, zich diep in de schulden steken, komen ze nog al eens bedrogen uit. Nee, zo’n cursus zouden we mijden. Bij die kerk wil je niet horen.

Maar is wat Jezus doet eigenlijk niet hetzelfde? Lucas vertelt, dat als mensen Hem volgen, Hij zich ineens omdraait en tegen hen zegt: als je je familie niet haat, en je eigen leven niet haat, kun je geen discipel van Mij zijn. Wat is dat nu? Het lijkt erop dat Jezus mensen afhoudt om Hem te volgen. Dat is toch de omgekeerde wereld?!

2. Radicaal onderwijs!

Lucas vertelt dat een grote menigte van mensen met Jezus optrekt. Ze hebben gehoor gegeven aan zijn uitnodiging. Even ervoor heeft Jezus een gelijkenis verteld over een grote maaltijd, waarvoor mensen waren uitgenodigd. Maar de een na de ander komt met excuses: ik heb een akker gekocht en die moet ik nu bekijken. Ik heb een paar koeien gekocht en moet nu voor ze zorgen. Ik ben net getrouwd en kan nu niet komen. Dan nodigt de Heer iedereen uit die wel wil komen. De armen, kreupelen, verminkten, de blinden van de stad, zij geven welgehoor aan de uitnodiging. Mensen met een verleden, met zonden en wonden, zijn bij Jezus welkom. Hij wil hun Redder en Heiland zijn.

En dan reist Jezus weer verder. De mensen hebben de boodschap begrepen. Jezus wijst dus niemand af. Wie of wat ook je verleden is, wat je ook hebt gedaan, God weet er raad mee. De mensen proeven in de woorden van Jezus de liefde van God. Hier is iemand die echt om je geeft. Hier is iemand die mensen helpt om God te vinden. Hier is iemand die mensen verlost van zonde en schuld. Iemand die genezing en heling brengt in gebroken levens. De mensen laten zich geen twee keer gezeggen en ze gaan achter Jezus aan. Prachtig om te zien! Een bonte menigte van mensen die Jezus volgen. Je zou er als kerk blij mee zijn, als er zoveel belangstelling is voor het christelijk geloof. Als mensen geïnteresseerd zijn en meer van Jezus willen weten, dan doe je je best om ze te helpen. Dan zorg je dat er geen obstakels zijn.

Maar wat doet Jezus? Hij draait zich om naar al die mensen, en zegt dan tegen hen: als je je vader en moeder, je vrouw en kinderen, broers en zusters niet haat, dan kun je mijn discipel niet zijn (vers 25). Het woordje ‘haten’ moet ons nu niet op het verkeerde been zetten. Jezus predikt niet dat je je familie moet haten. Haten is een Joods gezegde en betekent – zoals Mattheus het weergeeft – liefhebben boven Mij, belangrijker vinden dan Mij. Je kunt je naaste familie niet belangrijker vinden dan Mij. Daarmee bedoelt Jezus: hoe belangrijk je familie ook voor je is, ze mogen je niet verhinderen om Hem te volgen. Ook al staan je naaste familieleden of je ouders niet achter de keus die je maakt, ook al begrijpen ze niet dat je in je hart de roepstem van Jezus hebt gehoord. Je mag je daardoor niet laten tegenhouden. De keuze voor de Here Jezus gaat voor. Ook al betekent dat kruis dragen. En kruis betekent hier, dat je te maken kunt krijgen met onbegrip, spot, minachting, dat je misschien buiten de groep valt. Als je je daardoor laat weerhouden, zegt Jezus, kun je geen discipel van Mij zijn.

Waarom doet de Here Jezus dat? Het zijn hele radicale woorden. Laat niets en niemand je ervan weerhouden om Mij te volgen! Legt Hij met deze uitspraken de lat niet erg hoog? Zo treedt je belangstellende mensen toch niet tegemoet? Dan zal toch niemand meer overblijven?

En de Here Jezus voegt er zelfs nog twee voorbeelden aan toe. Als je een toren bouwt, denk dan goed na over de kosten. Je moet het bouwwerk wel kunnen voltooien. Ja dat begrijpen we wel. Als je een huis bouwt, maak je een plan, een tekening en een begroting. Je denkt er van te voren goed over na. Anders komt het niet af en krijg je het verwijt van mensen dat je er beter over na had moeten denken. Datzelfde geldt voor een koning in oorlogstijd. Hij zal niet tegen een ander volk ten strijd trekken, als hij niet de overtuiging heeft de strijd te kunnen winnen. Anders zijn de verliezen te groot. Met andere woorden, denk er goed ver na, bereken de kosten.

3. Waarom zo radicaal?

Waarom stelt Jezus de dingen zo op scherp? Omdat er zoveel op het spel staat! Dat is het. Jezus zoekt mensen op wie Hij kan rekenen, mensen die bereid zijn de prijs te betalen. Wat staat er dan op het spel? We zouden de Here Jezus kunnen vergelijken met de leider van een grote expeditie. Van een reddingsoperatie, die zich een weg moet banen langs een hoge en gevaarlijke bergpas om hulp te bieden. Medische hulp aan de bewoners van een dorp, dat door een aardbeving van de buitenwereld is afgesneden. En hij vraagt of er mensen mee willen gaan. Het is een riskante operatie. Het pad is stijl. De route is gevaarlijk. Er kleven allerlei risico’s aan. Ze moeten hun bagage en balast achter laten en met de leider meegaan om de mensen van het dorp te redden.

Zo moeten we naar het onderwijs van de Here Jezus kijken. Hij nodigt ons uit om in Hem te geloven. Hij spoort ons dringend aan Hem te volgen. Want Hij wil ons inschakelen bij Zijn werk in deze wereld. Er zijn handen die alleen jij kunt vasthouden. Een luisterend oor dat alleen jij kunt bieden aan je vriend of studiegenoot. Een bezoek dat alleen jij kunt afleggen. De liefde van Jezus zoekt zijn weg naar mensen hier in de stad of in je netwerk, via jou, via ons, via al degenen die in Hem geloven, door mensen die hem volgen.

De Here Jezus vraagt dus aan al die mensen die naar Hem luisteren: kan ik op je rekenen? Wilt je ook als mijn discipel met Mij meegaan? Want er zijn nog zoveel mensen die de liefde van God nog niet kennen! Vanmorgen stelt Hij die vraag aan ons allemaal: aan jou, die nog geen belijdenis gedaan hebt: zou je Mij willen volgen? Aan U, die jaren geleden belijdenis deed: kan ik nog steeds op u rekenen? En jullie die vanmorgen belijdenis doen, naar jullie is die vraag van de Here Jezus ook toegekomen. Wil je Mijn discipel zijn? Jullie hebben een heel seizoen nagedacht over wat dat betekent. Wat geloven is. Wie de Here God is. Wat Jezus voor ons heeft gedaan. Julliedachten na over het werk van de Heilige Geest en de kerk. Mooie en diepgaande gesprekken waren het. Kostbare momenten. Maar in dit alles kwam ook de roepstem van de Here Jezus naar jullie toe om in Hem te geloven en Hem te volgen, om zijn getuige te zijn in deze wereld, op je werk, in je vriendenkring, daar waar je woont, leeft en werkt. Vandaag zeggen jullie ja! Daar zijn we de Here dankbaar voor. Alle lof aan Hem!

4. Kan ik dit wel?

Maar misschien komt het vanmorgen wel sterk op je af: zo radicaal, zo volledig toegewijd aan de Here Jezus, gaat me dat wel lukken? Zal ik Hem niet vaak teleurstellen? Ik ben ook maar een zondig mensenkind. Kan ik de Here Jezus wel zo radicaal volgen?

Ja, zegt Petrus een paar hoofdstukken verder. We hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Heer, horen we Hem zeggen, ik ben bereid met u zelf in de gevangenis te gaan en als het moet, dan ga ik met u zelfs mee de dood in. Kijk aan zulke mensen heb je wat. Dat zijn tenminste mensen die ervoor ervoor willen gaan. Jezus zal wel blij zijn met zo’n discipel?

Jezus kent het hart van Petrus. Hij weet dat als het er echt op aankomt, ook deze stoere gelovige, zo maar kan struikelen. Als hij in zwaar weer terecht komt, als satan zijn pijlen op Petrus afvuurt, Jezus weet dat deze Petrus Hem later zal verloochenen. Je kunt het je op dat moment niet voorstellen.

Wie Jezus gaat volgen, wie zich door Hem laat meenemen op de weg van het koninkrijk, zal met tegenstand te maken krijgen. Er zal aan ons geschut worden. Satan zal ons proberen te ziften als de tarwe, zegt Jezus.

Ziften dat is iets wat de boeren toen deden. Als het graan gezuiverd moest worden, pakten ze een grote zeef. En op de bodem lag de tarwe met zand, kaf, onkruidzaadjes enz. door elkaar op een hoop. Eerst schudde hij de bak heen en weer. En door de zeef viel zand en klein onkruidzaad naar beneden en werd weggeveegd. Daarna ging hij in de wind staan en schudde hij de bak op en neer. En het lichte kaf werd door de wind meegevoerd en viel niet terug in de bak. Zo bleef alleen het graan over.

De duivel zal je proberen te ziften. Hij brengt je in de stress: iemand zegt iets tegen je wat pijn doet. Hij stookt in je relatie. Hij zorgt dat het met je studie of je werk niet lekker gaat en zet de deur open voor wat je geen goed doet. Hij leidt je af van wat belangrijk is. Hij zorgt dat je te druk bent om de stem van God te horen. Hij maakt je lauw en laat je twijfelen aan God, de kerk en jezelf. Ziften, dat is dat er aan je getrokken wordt. En je merkt hoe lastig het je vindt om je te herpakken, om trouw te zijn aan het ja-woord dat je eens gaf.

5. Ja, omdat Jezus voor je bidt!

Lieve mensen, jongelui, we eindigen vandaag niet in mineur. Als je Jezus ons een vraag stelt, als Jezus ons roept, dan geeft Hij ook altijd wat nodig is. Want wat is het geheim van het geloof, van het volgen van Jezus? Dat is niet ons enthousiasme of onze volharding, maar dat is het feit dat Jezus voor ons bidt! Dat is het fundament. Dat is de dragende grond die ons staande houdt. Petrus heeft dat mogen ontdekken. Want Jezus zei tegen hem: Ik heb voor je gebeden dat je geloof niet zal ophouden, niet zal bezwijken! Petrus is later door de mand gevallen. Hij bleek niet staande te kunnen blijven in eigen kracht. Maar wat Petrus eerst niet nodig dacht te hebben, blijkt later de grond van zijn redding te zijn. Jezus liet hem niet los, toen Petrus Jezus wel losliet. Dat is het geheim van het geloof. Als dat lijntje van ons naar God dun is, heel dun soms, of dat het breekt, het lijntje van God naar ons dat houdt het wel. Ik heb voor je gebeden Petrus!

Dat woord mogen wij vanmorgen ook op ons betrekken, op jullie die belijdenis doen. De Here Jezus is een Heiland die voor je bidt. Dat is het geheim! En weet je, de handen waarmee Jezus voor ons bidt, dat zijn doorboorde handen; dat zijn de handen van Hem die naar het kruis is gegaan, die al onze zonden op zich heeft genomen. Hij die zonder zonde was is door God tot zonde gemaakt, om ons in de zegen van de vergeving te laten delen. Deze Jezus die voor jou en mij aan het kruis wilde gaan, voor mijn falen, en wankelen en twijfelen, deze Jezus is degene die bidt, als de hogepriester, als onze Heiland.

Je zegt ja vandaag. Van harte. Je gaat achter de Here Jezus aan. Je wilt Hem volgen. Maar kun je dat? Zul je Hem altijd trouw zijn en nooit teleurstellen? Vandaag denk je: ja dat is mijn verlangen, ik wil helemaal voor je gaan, maar diep in je hart weet je ook, dat je dit in eigen kracht nooit zal kunnen. Jullie niet. Wij ook niet.

Vanmorgen zien wij op Jezus. Dat woord dat hij sprak tegen Petrus is een belofte. Ik heb gebeden dat je geloof niet zou bezwijken. Op dat woord kun je bouwen. Dat woord van Jezus geeft je de moed om ja te zeggen en achter Hem aan te gaan. We weten niet wat de toekomst zal brengen. Maar een ding weten we wel: wat Jezus zegt, dat doet Hij ook. Ik zal voor je bidden dat je geloof niet zal bezwijken!

Vanmorgen worden worden wij allemaal uitgenodigd om ons ja-woord te vernieuwen. En als we ja zeggen, doen we dat in de wetenschap, dat ons ja-woord gedragen wordt door het gebed van Jezus. Zo kan het. Zo kunnen we samen zingen en belijden: Ik bouw op u mijn schild en mijn verlosser. Gelovig ga ik eigen zwakheid voelend, en telkens weer moet ik uw kracht verstaan. God geeft door Zijn Geest wat ik nodig heb. Als u mij roept, Heer, dan kan het, omdat u voor mij bidt. Dank u wel Here Jezus. Wij eren u en aanbidden u. Amen.