Publicaties

Geplaatst op door

Geestelijke strijd, toen en nu

‘God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst’, zo luidt een bekend gezegde. Wat staat ons dan onderweg te wachten?

Een christen zal in geestelijk opzicht worden aangevallen. De satan en de demonische machten zijn erop gericht het werk van God te bestrijden en zoveel mogelijk te vernietigen. Dat gebeurt soms openlijk, maar heel vaak op een meer verborgen wijze. De Bijbel geeft allerlei voorbeelden hiervan, maar reikt ook aan hoe wij ons kunnen wapenen tegen die aanvallen.

De geestelijke strijd in de samenleving betreft in onze tijd ook ontwikkelingen op ethisch gebied die tegen Gods Woord indruisen. Bezinning op al deze onderwerpen helpen ons gelovig staande te blijven in deze tijd.

Gespreksvragen maken het mogelijk de afzonderlijke thema’s op een gesprekskring te behandelen.

In dit boek is het eerste hoofdstuk van mijn hand: ‘Geestelijke strijd in de praktijk van het geloofsleven’.

(Verschenen in Februari 2019 bij uitgeverij Groen)

Geestelijke strijd in de kracht van Jezus

omslag-geestelijke-strijd-defWelkom in de strijd! Dat wordt tegen mensen gezegd die hun geloof in de Heere Jezus belijden. Geestelijke strijd hoort blijkbaar bij het geloof. Iedereen die in Christus gelooft, krijgt ermee te maken. In de Bijbel worden we opgeroepen om weerstand te bieden tegen de duivel. Hoe moeten we dat doen? Van welke methoden maakt de satan gebruik? Hoe kunnen we ons verdedigen? In dit boek staan we stil bij de overwinning van de Heere Jezus aan het kruis en hoe we verbonden met Hem de duivel kunnen weerstaan. Deze en andere praktische zaken komen in dit boek aan de orde.

(Verschenen in Mei 2017 bij uitgeverij Groen)

Als de Geest waait

Als de Geest van God waait, waar merken we dat dan vandaag? Hoe werkt de Heilige Geest in onze tijd? Waar zien we dit in ons leven, in de kerk en in de wereld? Op welke manier kunnen we onderscheiden tussen het echte werk van de Geest en dat wat er op lijkt of wat ten onrechte aan Hem wordt toegeschreven? Hoe ligt de verhouding tussen enerzijds onze eigen verantwoordelijkheid om de Geest niet te bedroeven en uit te blussen en aan de andere kant onze afhankelijkheid van de Geest zonder Wie we niets kunnen doen?

In deze bundel artikelen, bewerkingen van de Ankerlezingen die zowel in Gouda als in Voorthuizen werden gehouden, komen deze vragen aan de orde. Nieuwtestamentische kernwoorden als doop, verzegeling, vervulling en zalvingmet de Heilige Geest worden tegen het licht gehouden. Ook ontbreekt de aandacht voor de gaven van de Geest (charismata) en voor het brede werken van de Geest in de schepping niet. Vragen rond het gebed en rond verantwoordelijke omgang met het milieu hebben alles te maken met de actuele aanwezigheid en werkzaamheid van de Geest. Gespreksvragen maken het mogelijk de afzonderlijke thema?s ook op een gesprekskring te behandelen.

In dit boek is het eerste hoofdstuk van mijn hand: ‘Over leiding gesproken – hoe leidt de Heilige Geest mij?’

(Verschenen in najaar 2018 bij uitgeverij Groen)

Onheil dat voorbijgaat

Geesten en demonen zijn geen verleden tijd. In mijn studie onderzoek ik aan de hand van Psalm 91 hoe men ten tijde van het Oude Testament omging met geesten en demonen en ga ik na wat daarvan de relevaonheilntie kan zijn voor de gelovige vandaag. In onze Westerse cultuur staan mensen steeds meer open voor bovennatuurlijke en paranormale zaken. In boeken, films en op internet uiten mensen hun belangstellingvoor de onzichtbare wereld van geesten en demonen. Uit het Nieuwe Testament blijkt dat dit ernstig negatieve gevolgen kan hebben. Aan de hand van Psalm 91 wordt in deze studie onderzocht hoe men ten tijde van het Oude Testament omging met de realiteit van demonen. De beelden van bedreiging uit de psalm worden grondig geanalyseerd op hun demonische betekenis. Vanuit de psalm wordt voor de hedendaagse gelovige in dit boek een antwoord gezocht op de bedreiging door demonen

(Verschenen in Oktober 2013 bij uitgeverij Boekencentrum)

Hou(d)vast

houdvastHou(d)vast is een nieuwe HGJBmethode voor belijdeniscatechese en ook een boek voor jongeren die willen nadenken over geloven in deze tijd. Op een aansprekende manier worden 21 basisthema’s van het christelijke geloof voor het voetlicht gebracht. Hou(d)vast wil laten zien hoe het christelijke geloof houvast biedt in een wereld waarin nog maar weinig zeker lijkt te zijn. Kenmerkend voor de opzet is onder andere dat steeds gestart wordt met een kwestie uit het leven van jongeren. Verder biedt het handvatten voor het gesprek met oudere gemeenteleden (intergeneratief leren) en met de gereformeerde belijdenisgeschriften. Thema’s zijn onder andere: God leren kennen, de Bijbel, het Verbond, gebed, verzoening, discipelschap, getuigen en de gemeente.

Hou(d)vast kent een duidelijke opbouw. In 22 hoofdstukken komt God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest aan bod. Elk hoofdstuk begint met een nadenker vooraf, waarna het te lezen Bijbelgedeelte volgt. Bij de uitleg over dit gedeelte volgen er verschillende blokjes als ‘in de gemeente’, of ‘in gesprek met de belijdenisgeschriften’. De hoofdstukken hebben meerdere vragen of stellingen om over door te praten en een afsluitend leesrooster. Lange hoofdstukken met veel inhoud, maar door de ruime opzet met veel tussenkoppen en vaste elementen goed leesbaar. Een methode die meer voorbereiding vraagt van de catechisant, maar zeker ook des te meer oplevert.

In dit boek heb ik geschreven over De Bijbel (hoofdstuk 4) en over de Gaven van de Geest (hoofdstuk 17).

(Verschenen in Augustus 2015 bij uitgeverij YES-Zoetermeer)

Als God de hemel opent

als-god-de-hemel-opentEen spannend boek over een moeilijke vraag: waarom is er in het Westen, en in Nederland in het bijzonder, zo weinig van de Geest te bespeuren? Onze God is een God van relatie. Maar waarom ervaren wij in Nederland dan zo weinig van het bestaan van die God? Dat is de centrale vraag in dit boek.

Waarom geloven velen, ook theologen, niet meer in de mogelijkheid van wonderen? Ook het volk Israël heeft perioden gekend waarin het was verbannen en verstoken van God. Hoe kon het zover komen? En hoe werd dat doorbroken? In dit boek willen de auteurs ons bewust maken van de cultuur waarin wij leven en de manier waarop wij denken. Is er een weg terug? Kan God de hemel nog openen? Eindredactie: ds. Hans Eschbach en drs. Ruilof van Putten.

In dit boek heb ik in hoofdstuk 10 (‘De vernieuwing van denken’) geschreven over hoe we vanuit de inwoning van de Heilige Geest vandaag de dag God kunnen ervaren in ons dagelijkse leven.

(Verschenen in Mei 2012 bij uitgeverij Boekencentrum).

Onbeperkt houdbaar

onbeperkt-houdbaarHet geloof is en blijft een ontdekkingstocht. Ook als je op een gegeven moment hebt gezegd: ‘Ik weet zeker dat ik me aan Jezus kan en wil toevertrouwen’, dan nog kom je steeds weer nieuwe vragen tegen. Je ontdekt zelf bijvoorbeeld dingen waarover je meer wilt weten. Of andere mensen stellen je vragen waarover je nog nooit had nagedacht.
De schrijvers van dit boek geloven dat het christelijke geloof die vragen aankan – omdat het onbeperkt houdbaar is! Ze laten dat zien aan de hand van de twaalf artikelen van de apostolische geloofsbelijdenis.

Het boek is geschreven door verschillende predikanten uit de Protestantse Kerk in Nederland, onder redactie van HGJB-stafleden Diane Palm en Herman van Wijngaarden.

In dit boek heb ik geschreven over de Persoon en het Werk van de Heilige Geest (hoofdstuk 8).