Standvastig in de strijd!

Schriftlezing: Lucas 3: 21-22 - Lucas 4: 1-15
Datum:
Download PDF


1. Een worsteling bij velen

Als het gaat om verzoekingen en verleidingen vanmorgen, wil ik u eerst een vraag stellen: Wat ervaart u als de grootste verzoeking in uw leven? Wat ervaar jij als de grootste verleiding in je leven? Wat staat het volgen van de Here Jezus in uw of jouw leven het meest in de weg?

Toen die vraag gesteld werd aan de lezers van het christelijke tijdschrift ‘Discipleship Journal’ in Amerika (journaal van discipelschap), gaven zij de volgende antwoorden. Als grootste verzoeking noemde zij: (1) materialisme; (2) trots; (3) egoïsme; (4) boosheid /verbittering; (5) seksuele verlangens; (7) jaloezie; en (9) liegen. De mensen die aan de enquête meededen, voegden hieraan toe, dat deze verzoekingen sterker werden naar mate zij minder tijd namen voor God (81%) en zij fysiek moe waren (57%). Op de vraag wat zij deden om tegen deze verzoekingen te strijden, gaf 84% aan dit te doen door gebed, 76% door het vermijden van situaties waarin je verleid zou kunnen worden, 66% door bijbelstudie te doen en 52% noemde het hebben van iemand aan wie ze rekenschap kunnen geven (een accountability-partner).
Verzoekingen en verleidingen gaan de gelovigen dus niet voorbij. Je kunt dus niet zeggen: nu ik geloof, heb ik daar geen last meer van. Alle respondenten gaven aan dat zij ermee worstelen. Dat er dingen zijn, mensen, omstandigheden, ja zelfs een tegenstander van God, die aan je trekken, die je willen overhalen om iets te doen wat niet goed is, die een wig willen drijven tussen de Heere en ons.

2. Ook Jezus had er last van!

Weet u, wat het bijzondere is, dat de Heere Jezus ook last heeft gehad van verzoekingen en verleidingen. Wat dat hebben we gelezen in Lucas 4. Tot drie keer toe is Jezus verzocht geweest door de duivel. Drie keer werd Hij in de verleiding gebracht iets te doen wat niet goed was. Gelukkig heeft de Heere Jezus stand gehouden. Anders was zijn heilswerk voortijdig tot stilstand gebracht. Maar weet u, wat deze geschiedenis zo bijzonder maakt? De verzoeking van Jezus in de woestijn, heeft niet alleen met Jezus te maken, maar ook met ons! Wat Lucas vertelt is niet zomaar een feit, een episode, een bladzijde uit zijn levensverhaal. Een soort foto waar we samen naar kunnen kijken. Nee, Jezus ondergaat hier in de woestijn, verzoekingen waarmee wij elke dag te maken hebben; verleidingen waar wij als mensen elke dag aan staan bloot gesteld.

Weet u waaruit dat blijkt? Nou kijk maar even mee in de Bijbel. Wat gaat er vooraf aan dit hoofdstuk? Het geslachtsregister van de Heere Jezus. Dat begint bij Jezus, maar dat gaat helemaal terug tot Adam. Wat betekent dat? Jezus voegt zich in de lange rij van de nakomelingen van Adam. De Zoon van God wordt door zijn menswording een adamskind. Jezus is lid geworden van de familie van Adam. Als nakomeling van Adam ondergaat Hij dezelfde verzoekingen waaraan ook Adam was blootgesteld. Hij ondergaat dezelfde verleidingen waaraan ook Israël later is blootgesteld geweest. Jezus ondergaat dit alles als de nieuwe Adam, als de tweede Adam. Zoals de eerste adam verleid werd door de slang, zo wordt de tweede Adam door de duivel verzocht, in de woestijn (dat was voor Israël altijd de plek van de beproeving en verzoeking; het is de plek waar ook demonen hun verblijf houden). De eerste adam struikelde en is in zonde gevallen, de tweede Adam hield stand en bood weerstand tegen de duivel. Jezus bleef standvastig in de strijd.

Waarom wordt Jezus door de duivel aangevallen? Nou, Jezus staat op het punt om zijn heilswerk te beginnen. Hij is net gedoopt door Johannes. De heilige Geest is op Hem neergedaald. De stem van Zijn Vader heeft geklonken uit de hemel: Je bent mijn Geliefde Zoon; in jou heb ik Mijn welbehagen. Nu kan Hij zijn heilswerk beginnen. Maar de duivel is er als de kippen bij. Hij weet namelijk dat Jezus gekomen is om de zonde te verzoenen. Hij weet dat Jezus kwam om de macht van de dood en de duivel te breken. Om mensen in de vrijheid te zetten. De duivel weet dat. Hij weet dat zijn laatste uur is geslagen. Daarom doet hij er alles aan om Jezus te doen struikelen. Het is hem bij de eerste adam gelukt, het zal hem bij de tweede adem vast ook wel lukken en hij vuurt al zijn pijlen op Jezus af. Hij weet wat de zwakke plekken van de kinderen van adam zijn. Welke zijn dat dan? Laten we naar de drie verzoekingen kijken. We stellen steeds de vraag: wat is hier de verzoeking voor Jezus en wat is de verleiding voor ons?

3. Eerste verleiding

Jezus heeft 40 dagen gevast in de woestijn. Dat doet denken aan de 40 jaar dat Israël in de woestijn was. Als Hij honger heeft, en door het vasten kwetsbaar is, komt de tegenstander. ‘Als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze steen brood wordt’. Doe toch een wonder om jezelf te redden. Anders zul je nog sterven. Daar heeft toch niemand iets aan. Wat dit voor Jezus een verzoeking? Ja, want er waren hele volksstammen die honger hadden. De tijd waarin de Here Jezus leefde was een moeilijke tijd. Denk maar even aan de penning van de weduwe, de discipelen die belasting moeten betalen maar die geen geld hebben, de arbeiders die op de markt staan te wachten totdat er iemand komt om hen te huren, de scharen die Jezus volgden en die geen brood hadden. Tussen de regels door proef je de armoede en het sociale onrecht van die tijd. Mensen gingen er onder gebukt. Dat moet aan de Here Jezus echt geknaagd hebben. De gebrokenheid. Het lijden. De nood van mensen. Jezus had de macht om van stenen brood te maken. Jezus kon iedereen helpen in die tijd. Maar Hij doet het niet. Ja, Hij heeft mensen genezen, bevrijd, en verder geholpen. Hij was met ontferming over hen bewogen. Maar het was niet zijn hoofddoel. Daarvoor had de Vader Hem niet gezonden. Mijn spijs is de wil te doen van Hem die mij gezonden heeft. Hij moet de weg van de Vader gaan. De weg van de Schriften, de weg van Woord. Dat heeft Hij tot het laatste toe gedaan. Later aan het kruis is dezelfde verzoeking nog een keer naar Hem toegekomen. Red uzelf! Kom van dat kruis af. Gebruik je macht om jezelf te redden. Maar Jezus blijft trouw aan Zijn roeping. Hij is gekomen om anderen te redden, door verzoening te brengen, door als een Lam de zonde van de wereld te dragen, en zo de machten van zonde, dood en duivel te overwinnen. Dat was zijn missie. De satan weet het en valt Jezus op dit punt aan.

En wij? Wat is voor ons hier de verleiding? Ik denk: zelfbevrediging. Ik bedoel: dat je leven draait om je eigen behoeften. Dat je alleen of vooral aan jezelf denkt. Ik heb honger, en die honger moet verzadigd worden. Liefst vandaag nog. Alles moet ervoor wijken. Honger naar aandacht, geborgenheid, je zoekt ernaar, je gaat anderen pleasen om dat maar te krijgen; honger naar materiële spullen. Honger naar liefde of seks, je zoekt naar mogelijkheden om dat te krijgen. Je willen laten gelden, ten koste van anderen; om je doel te bereiken, wals je over anderen heen. Mijn verlangens. Mijn behoeften. Wat ik wil, daar gaat het om. Dat is de lucht die wij elke dag inademen. Dat is onze cultuur ten voeten uit. Volwassen-zijn betekent, zelf je boontjes kunnen doppen, voor jezelf opkomen, je eigen ambities en dromen navolgen. Wat je wilt, dat moet je doen. Heb je honger, zoek verzadiging. Liever vandaag dan morgen. En wat doet de duivel? Spurgeon zegt: hij wil je doen geloven, dat het niet erg is als je aan onzuivere verlangens toegeeft. En als je het gedaan hebt, zegt hij: wat een sukkel ben je toch, nu kan God je nooit meer gebruiken.

Maar wat zegt God tegen ons? Richt je niet op het brood, op jouw verlangens, maar op het Woord van God. Je moet niet horizontaal leven, maar verticaal. Niet je eigen behoeften navolgen, maar die van God. Waar leefde het volk Israël van, toen het in de woestijn was? Van het brood uit de hemel. Van manna. Brood staat tegenover manna. Brood maak je zelf. Manna ontvang je. Manna staat dus voor een leven in afhankelijkheid van God. Een leven waarin de woorden van God je hart vullen. Niet je eigen verlangens, maar de beloften en de geboden van God. Die moeten je leven richting geven. Dat is de weg waarop je moet wandelen. Elke dag je handen openen, en vragen of de Here deze wil vullen. Richt je op het Woord, op het Levende Woord, de Heere Jezus Christus. Hij is het Brood dat leven geeft. Vervul je honger niet met wat voorbij gaat, maar voed je elke dag met de woorden van Jezus. Hoe meer die woorden in je gaan wonen, hoe minder verlangen je krijgt om het elders te zoeken. De duivel gaat nog een stap verder.

4. Tweede verleiding

Hij neemt Jezus mee op een berg en laat Hem alle koninkrijken van de wereld zien. Jezus kan dat allemaal in een keer krijgen. Er zit maar een klein addertje onder het gras. Het enige dat Jezus hoeft te doen, is een knieval voor de boze. Als je mij aanbidt, zul je dit allemaal krijgen. Macht, aanzien en eer. Je hoeft er helemaal niet voor naar het kruis. Er is een veel kortere weg. Opvallend is wat de duivel zegt: ik zal je de machte en heerlijkheid van alle koninkrijken geven. Kan dat dan? Ja zegt de duivel, want zij is mij overgegeven en ik geef het aan wie ik wil. Hoort de hele wereld dan de duivel toe? Ja, dat kun je zeggen. Sinds de zondeval heeft de duivel macht gekregen over deze wereld. De duivel wordt daarom de overste van deze wereld genoemd, of, zoals Paulus het zegt, de god van deze eeuw. Dat is de realiteit waar wij mee te maken hebben. De wereld is in handen van de boze. Dat zie je toch als je om je heen kijkt: haat, geweld, moord en doodslag. Maar de duivel is sneaky. Want feitelijk is hij de overste over deze wereld geworden, maar niet rechtens. De enige die recht heeft op deze wereld, is de Heere, de Schepper van hemel en aarde. Je kunt het vergelijken met een dief, die een inbraak heeft gepleegd en veel geld heeft buit gemaakt. Hij kan er feitelijk over beschikken, en er mee doen wat hij wil. Maar rechtens kan hij dat niet. Het is gestolen. Hij kan er mee doen wat hij wil, totdat hij ontmaskerd wordt, gegrepen en achter slot en grendel. De duivel wil de heerschappij van de wereld opgeven, als Jezus maar niet naar het kruis gaat. Als Hij maar afziet van zijn opdracht. Als Jezus ja gezegd zou hebben, dan had hij alle macht en heerlijkheid gekregen, maar was de aarde onverlost gebleven. Dan was er geen verzoening. Dan waren wij nog in onze zonden. Maar Jezus blijft trouw aan Zijn Vader. Goddank. Daarom is er hoop voor zondaren!

En wij? Wat is hier voor ons de verleiding? Dat je meegaat in de vaart der volkeren. Je lift mee omhoog. Meer werk, meer salaris, meer verantwoordelijkheden, meer aanzien, meer gewaardeerd zijn, meer prestige, beter kantoor, grotere auto, ander huis, meer vakanties, alles moet kunnen, maar ondertussen raak je het contact met jezelf kwijt, en je moet steeds grotere offers brengen, meer tijd, minder aandacht voor je vrouw, gezin, minder tijd voor God, je gaat erin mee, steeds verder. Dat is hier de verleiding. Het verlangen naar meer is als een macht die je steeds ervan overtuigt, zegt John Piper, dat je meer gelukkig wordt als je het na volgt. Dat is de kracht van de verleiding. Doe dit, ga hiervoor, en je wordt gelukkiger. Maar je wordt niet gelukkig, je raakt jezelf kwijt. En niet alleen jezelf, je raakt God kwijt, en dat is nog veel erger.

5. Derde verleiding

De duivel geeft niet op, hij probeert het nog een keer. Hij neemt Jezus mee naar Jeruzalem, in de tempel. Het is alsof Lucas wil zeggen: dat is de grootste van alle verzoekingen. Wat is een grotere verleiding om aan iedereen voorgoed duidelijk te maken dat Jezus de Messias is, om alle kritische stemmen in een keer te stillen, en aan iedereen te laten zien, dat Hij de Gezalfde is, de beloofde Zoon van God. Als Hij naar beneden springt, zal God Hem op wonderlijke wijze redden. Dat is de belofte van Psalm 91. Die psalm vol godsvertrouwen. Waar engelen zijn om de gelovigen te beschermen. Zo’n daad maakt indruk onder priesters en levieten. Dan zal iedereen Hem als Messias aanvaarden. Opnieuw de verleiding van de korte weg naar de overwinning, maar zonder het kruis. Maar Jezus doet het niet. Hij gaat God niet verzoeken. Hij weerstaat de verzoeking. Hij blijft gehoorzaam aan Zijn Vader, tot in de godverlatenheid toe. En daarin ligt ons heil. Jezus beveelt Zijn geest in de handen van Zijn Vader. Niet mijn wil, maar uw wil geschiedde.

En wij? Wat is hier de verleiding? Dat is dat je God voor blok zet. Als God dit voor mij doet, dan zal Ik hem dienen. Ik wil wel geloven in God, maar dan moet hij me eerst een baan geven, of me genezen van mijn ziekte, dan ga je onderhandelen met God, het op een akkoordje gooien, als Hij dit doet, dan zal ik. Maar zo werkt het niet. We moeten God niet voor blok zetten, maar op Hem vertrouwen. Dat ons leven in Zijn handen ligt. Wie zijn wij, om de grote en heilige God, onze wensen en eisen op te leggen. Ons past nederigheid en bescheidenheid. Wij hoeven God niet onder druk te zetten. Want Hij is zo trouw voor ons. Ondanks onze ontrouw, blijft Hij voor ons zorgen en is Hij genadig. Hij geeft ons niet wat we verdienen, straf, maar geeft ons wat we niet verdienen, genade. Niet verzoeken, maar we moeten Hem aanbidden, want Hij is dat waard.

6. Lessen

Wat kunnen wij van deze geschiedenis leren? Wat nemen we mee voor morgen als het weer maandag is? Ik wil kort drie dingen noemen.

6a. Strijd hoort erbij!

Verzoekingen en verleidingen zullen er altijd zijn .De duivel heet hier, diabolos, dat betekent: in-verwarring-brenger. Waar richt hij zijn pijlen vooral op: hij wil je er aan doen twijfelen of je een kind van God bent. Twee keer zegt hij tegen Jezus: als u Gods zoon bent (vs. 3, 9). Als, daar zit iets van aarzeling in. Dat doet hij dus ook bij ons. Wat breng je er in je leven eigenlijk van terecht? Kun jij nu een kind van God zijn? Hij zaait twijfel. Hij wil niet dat je geloofszekerheid hebt. Natuurlijk is het wel een vraag: of je de Heere liefhebt en of de band van het geloof er is. Ik hoop en bid dat u of jij de Heere Jezus kent en dat u tot geloof gekomen bent in Hem. Maar als je oprecht berouw hebt over uw zonden en je hebt de Heere lief, dan hoe je niet steeds te twijfelen of je wel een kind van God bent. Dan ben je dat. Dus die ziekmakende twijfel: ben wel een kind van God, is het wel voor mij, dat zijn aanvechting van de satan!

6b. Woord en Geest!

Wat kunnen we van de Heere Jezus leren? Hij was vol van de Geest. En Hij wees de tegenstander steeds weer op het Woord: er staat geschreven. Hij kende het Woord van God en leefde erbij. Dat is voor ons dus ook belangrijk. Het gebed dat de Heilige Geest ons hart vervult. Elke keer weer. We zijn lekkende vaten. We hebben zijn hulp en kracht nodig. En ook dat we het Woord bestuderen, het kennen, en er uit leven. Daar gaat zoveel kracht van uit. De duivel heeft geen been om te staan, als je hem herinnert aan wat God heeft gezegd en gesproken. De duivel herinnert je aan je verleden (gebreken, zonden) maar jij mag hem wijzen op zijn toekomst.

6c. Jezus is overwinnaar!

Jezus is drie keer verzocht, maar bleef staande. Hij is aangevallen op de zwakke plekken van de kinderen van Adam, maar als tweede Adam is Hij niet gestruikeld. Hij heeft de overwinning behaald. Hier zien we er al iets van, maar straks aan het kruis zal de overwinning volledig zijn. De duivel heeft geen been om op te staan. Want Jezus is veel sterker. Alle machten van het kwaad moeten voor Hem wijken. Hij houd zijn koers. Hij brengt het offer en bewerkt verzoening. En iedereen die door het geloof met Jezus verbonden is, mag delen in de overwinning. Wij hoeven niet bang te zijn, wij hoeven in de strijd niet het onderspit te delven, maar mogen staan en strijden in de kracht van Jezus overwinning. Ik bouw op u mijn Schild en mijn Verlosser. Gij voert de strijd, de huld’ is U gewijd. Laten we daar van harte amen op zeggen.

Amen.