Be an influencer …

Met betoon van Geest en kracht
Be an influencer …
Loading
/
Schriftlezing: Genesis 37:2-10; 39:2-5 en 21-23; 45:7-8 en 50:20.
Datum: 14 maart 2021
Download PDF


Met betoon van Geest en kracht
Be an influencer …Loading

/

Zeven bergen – Christen zijn in je dagelijkse leven

Er is een beweging die grote nadruk legt op de roeping van christenen om in alle facetten van een samenleving hun plek in te nemen. Er wordt ook wel gesproken over het ‘7 Bergen Mandaat’. Het winnen van een natie of samenleving voor Christus wordt niet bereikt door nog meer energie te stoppen in kerkelijke activiteiten, maar door het toerusten en bekrachtigen van christenen om hun plek in de samenleving in te nemen. Een samenleving en een cultuur kunnen pas werkelijk getransformeerd worden met het Evangelie van Jezus Christus, als christenen hun positie innemen op de terreinen van Religie, Familie, Onderwijs, Overheid, Media, Kunst & Amusement en Zakenwereld. Deze visie is niet van vandaag of gisteren, maar startte meer dan 45 jaar geleden.

Het was ergens in 1975 dat Loren Cunningham van Youth With A Mission en Bill Bright van Campus Crusade for Christ tegelijkertijd dezelfde visie van God kregen om een maatschappij terug te winnen voor Jezus.

In zijn boek ‘Making Jesus Lord’ (YWAM, 1988, p. 134), vertelt Cunningham hoe dat gebeurde: ‘Soms doet God iets dramatisch om onze aandacht te trekken. Dat is wat er met mij gebeurde in 1975. Mijn gezin en ik genoten van de rust en stilte van een geleende hut in de Colorado Rockies. Ik lag languit op een ligstoel in de middagwarmte, te bidden en na te denken. Ik dacht na over hoe wij christenen – niet alleen de missie waar ik deel van uitmaakte, maar wij allemaal – de wereld konden veranderen voor Jezus. Er kwam een lijst in me op: categorieën van de samenleving waarop we ons volgens mij moesten richten om de volkeren voor God te winnen. Ik schreef ze op en stak het papier in mijn zak. De volgende dag had ik een ontmoeting met een dierbare broeder, de leider van Campus Crusade For Christ, Dr. Bill Bright. Hij deelde met mij iets dat God hem had gegeven – verschillende gebieden om zich op te concentreren om de naties terug te doen keren naar God! Het waren dezelfde gebieden, met hier en daar een andere formulering, die op de pagina in mijn zak waren geschreven. Ik haalde het eruit en liet het Bill zien en we schudden verbaasd onze hoofden.

Hier is een lijst (in de loop der jaren een beetje verfijnd en verduidelijkt) die God mij op die zonnige dag in Colorado gaf:

1. Het huis – de familie

2. De kerk

3. Scholen

4. Overheid en politiek

5. De media

6. Kunst, amusement en sport

7. Handel, wetenschap en technologie

Deze zeven invloedssferen zullen ons helpen de samenleving voor Christus te vormen.’

Wat begon als een ingeving op een zonnige middag is inmiddels verder ontwikkeld tot een strategie, die door veel kerkleiders uit met name charismatische kringen is omarmd.

Het zeven bergen mandaat

De visie achter deze bergen is dat het Gods bedoeling is om de samenleving van binnenuit te transformeren. Christenen zijn geroepen om in hun leefwereld – de marktplaats/werkplaats – Jezus en Gods koninkrijk te vertegenwoordigen. Het adagium ‘wel in de wereld, maar niet van de wereld’ is nog immer actueel. Alleen, te veel nadruk is komen te liggen op de kerk en kerkelijke activiteiten. In een samenleving waar het geloof steeds meer een privé-zaak is geworden, hebben veel christenen zich terug getrokken in het veilige bastion van de kerk en hun christelijke netwerk. Het gevolg is dat de samenleving meer seculier wordt naar mate christenen zich minder voor haar inzetten. Natuurlijk zijn er altijd christenen geweest die hun plek in de maatschappij en samenleving hebben ingenomen, sommige zelfs in posities van macht en grote verantwoordelijkheid. Het punt alleen is, dat in veel kerken veel energie wordt gestopt in kerkelijke activiteiten, terwijl toerusting van christenen om in hun dagelijkse leven Jezus te vertegenwoordigen veel minder in beeld was. Dat was de zorg die God Loren Cunningham en Bill Bright op het hart legde en die de basis vormde voor het zeven bergen mandaat.

Vaak wordt gedacht dat de hoogste roeping is: God dienen in de kerk, misschien wel als dominee of zendeling. Maar dat geldt slechts voor 5% van de christenen. Wat doen de overige 95% met hun tijd, gaven en talenten? Het grootste gedeelte van hun tijd besteden zij aan hun werk en dragen zij hun steentje aan de samenleving bij als boekhouder, loodgieter, moeder, schoonmaakster, secretaresse, enz. Dat is de plek waar zij geroepen zijn en Christus mogen vertegenwoordigen.

De scheiding die wij veelal hanteren tussen de zondag en de overige dagen van de week, tussen de kerk en de wereld, is nooit door God zo bedoeld. Het dienen van Hem is iets van elke dag en op de plek waar we wonen, leven, studeren en werken. Het is trouwens opvallend dat het Hebreeuwse woord voor werk ‘avodá’ ook ‘aanbidding’ kan betekenen. Dat geeft iets aan van het feit dat wij God ook mogen dienen en aanbidden met ons werk. Ten onrechte hebben wij de rol van iemand die in de kerk een taak of ambt bekleed, hoger gewaardeerd als het werk van iemand die die in een seculiere omgeving werkt. Toch is de roeping van de seculiere marktplaats even belangrijk als elke andere roeping. God wil dat Zijn kinderen aanwezig zijn op alle terreinen van het leven. Een christen is geroepen in zijn of haar plek op of in een berg in te nemen.

In deze JAN-Meeting sta ik aan de hand van het leven van Jozef kort (vanwege de beperkte tijd) stil bij de roeping om als christen je plek of positie in de samenleving in te nemen. Dit is een eerste begin van een langere serie over hoe je als gelovigen ‘an influencer of Jesus’ kunt zijn in je eigen leefwereld en netwerk.