De vier ruiters, de martelaren en de toorn van het Lam

Met betoon van Geest en kracht
De vier ruiters, de martelaren en de toorn van het Lam
Loading
/
Schriftlezing: Openbaring 6
Datum: 17 januari 2021
Download PDF


Met betoon van Geest en kracht
De vier ruiters, de martelaren en de toorn van het LamLoading

/

1. Zou je willen weten wat er speelt?

Het is eigenlijk een vraag van alle tijden: waarom is er in deze wereld zoveel ellende? Als God bestaat, als Christus regeert, waarom gebeuren er voortdurend dan zoveel nare dingen. Oorlogen. Moord. Doodslag. Mensen die elkaar naar het leven staan. Honger. Tekort. Verschrikkelijke ziekten. Wat is er toch met deze wereld aan de hand?

Het meest voor de hand liggende antwoord is: ja, dat komt door de zonde. Daar hebben wij mensen het naar gemaakt. Zeker, dat is waar. Maar dat is niet het volledige antwoord. Er speelt namelijk meer. Achter de schermen woedt een hevige strijd. Een strijd die wij niet met onze ogen kunnen zien, maar die er wel degelijk is.

Zou u of zou jij willen weten, wat er met deze wereld aan de hand is? Zou je bijvoorbeeld willen weten wat er allemaal nog gaat gebeuren voordat Jezus terugkomt? Of zou je liever bij de dag leven en het allemaal over je heen laten komen? Misschien een moeilijke vraag. Laat ik hem anders stellen.

Zou je willen weten of er in je lichaam kwade cellen zijn en je een ziekte met je meedraagt? Zou je bij een conflict willenweten wat er echt allemaal speelt?

Ik denk dat ons antwoord iets dubbels heeft. Aan de ene kant kun je iets hebben van: liever niet, ik zou liever niet alles willen weten, wat er mis is. Dat zou me helemaal verlammen of beangstigen. Aan de andere kant, wil je het wel weten, want als er echt iets mis in mijn lichaam of in een relatie, dan kunnen we er misschien iets aan doen. Ook die kant zit eraan.

Die dubbelheid kunnen we ook wel ervaren als het gaat over de toekomst. Zou je willen weten wat er op aarde allemaal nog gaat gebeuren voordat het einde komt? Nou, liever niet. Dat vind ik zo beangstigend, denkt misschien iemand. Ja, ik wel, want dan kan ik mij daarop voorbereiden, zegt een ander. Ik wil wel weten waar ik aan toe ben.

2. Johannes laat ons met Gods ogen kijken

Ik weet niet hoe u of jij erin staat, maar Johannes vindt het belangrijk om ons de ogen van God te laten kijken naar wat er op aarde gebeurt. Waarom? Om ons te bemoedigen. Dat de toekomst in Gods handen ligt. Dat ondanks alle ellende Zijn Koninkrijk zeker gaat komen. Zeker dat ook. Openbaring is echt bedoeld als een troostboek voor de gelovigen. Het heeft een heel duidelijke boodschap: God is getrouw, Zijn plannen falen niet. Houd vol.

Maar tegelijk, wil het ons waakzaam maken voor de kosmische, de niet-zichtbare strijd die in de wereld gaande is. Vanaf het eerste begin, maar zeker na het kruis en de opstanding van de Heere Jezus. Weet u, het kijken met de ogen van God helpt ons om te zien, wat we op het Journaal niet zien, en wat we in de kranten niet lezen. Dus, of we het nu leuk vinden of niet, of we het allemaal willen weten of niet, God vindt het belangrijk om ons kennis te geven van wat er achter de schermen gebeurt.

3. Geen gemakkelijke boek

Zoals gezegd, is het laatste bijbelboek geen gemakkelijk boek. Door het gebruik van symbolen, visioenen en beelden. Omdat wij in een andere tijd leven, begrijpen we niet alles op eerste gezicht.

Maar ook doordat we Openbaring volgens uitleggers niet lineair moeten lezen, allemaal achter elkaar. Er zit in het boek ook veel; herhaling. Dezelfde gebeurtenissen komen vanuit een ander perspectief opnieuw aan de orde. Gods eindoordeel bijvoorbeeld komt niet alleen aan het einde, in hoofdstuk 20 aan de orde, maar ook al in hoofdstuk 7, 11, 14 en 15. En ook tussen de reeks van zeven zegels, bazuinen en schalen zit veel overlap.

Iemand heeft eens het beeld gebruikt van een groot olympisch stadion, waarin allemaal camera’s zijn opgehangen. Er vindt een wedstrijd plaats, er gebeuren beneden allerlei zaken, en steeds weer springt het beeld van de ene camera naar de andere. We zien dus dezelfde wedstrijd maar dan steeds vanuit een ander gezichtspunt. Maar goed, laten we ons door dit alles niet ontmoedigen. Ook zonder alle details te begrijpen is de hoofdboodschap voor ons wel helder: Jezus is overwinnaar. Hij is het Lam dat regeert. En omdat Hij het leven op aarde kent, en in alles trouw bleef aan Zijn Vader, is Hij ook de meest aangewezen persoon om de toekomst van de geschiedenis aan ons te onthullen.

4. De zes zegels

Hoofdstuk 5 eindigde met het Lam dat de boekrol in Zijn handen heeft. En als Hij die boekrol van God ontvangt, barst heel de hemel uit in een loflied. Ze prijzen Hem omdat Hij zijn leven gegeven heeft om mensen te redden. Daarom is Hij het waard om de toekomst van de wereld in Zijn handen te nemen.

De boekrol die hij heeft is een bijzondere. Hij is van buiten en binnen beschreven, en verzegeld. Zevens zegels. En Jezus ontrolt deze boekrol, verbreekt een zegel, en zo wordt steeds een stukje van de toekomst onthult.

Zeven zegels. Er zijn uitleggers die er op wijzen dat net zoals hoofdstuk 4 en 5, die over de troonzaal horen, ook 6 en 7 bij elkaar horen. Deze hoofdstukken over de 7 zegels vormen een korte samenvatting van de tijd van hemelvaart tot aan de wederkomst, die dan vervolgens in de hoofdstukken erna, verder wordt uitgewerkt, met meer details. Deze opvatting lijkt mij ook waarschijnlijk.

Bij het openen van de eerste vier zegels, komen er steeds paarden te voorschijn met ruiters erop. Een wit paard. Een roodpaard. Een zwart paard. En als laatste een grauw paard. Dat laatste dier is grijsgroen, dat wil zeggen lijkkleurig; dit paard typeert de dood. Ik kom zo terug op het witte paard. De uitleggers verschillen over de betekenis. Bij de andere paarden is dat duidelijker.

Zegel 2: rode paard en ruiter: hij neemt de vrede weg op aarde. Hij stimuleert oorlogen en burgeroorlogen. Hij brengt verdeeldheid op aarde. Met het zwaard in hand, maakt hij dat er bloed vergoten wordt, dat mensen elkaar afslachten, vermoorden en doden. Dat gebeurde toen al in het Romeinse rijk. Maar in de eeuwen daarna is er ontstellend veel bloed vergoten. Neem alleen al de laatste 100 jaar. WOII: 50 miljoen slachtoffers. Stalin: 25 miljoen. Maar wat dacht je van Rwanda, Bosnië, Libië, Syrië. De ruiter op het rode paard neemt de vrede weg en de aarde kleurt rood van het bloed. Toen en nog steeds.

Zegel 3: zwart paard en ruiter. Elke burgeroorlog wordt gevolgd door honger. Woekerprijzen. Alles wordt 20 keer duurder. Een dag werken voor een beetje tarwe of gerst. Dat betekent dus hongersnood. Vermoedelijk ook als gevolg van misoogsten en verwoesting. Tegelijk blijven olie en wijn onaangetast. Dat zijn de spullen die rijken zich kunnen veroorloven. Dus: er komt een grote tweedeling: armen moeten vechten om te overleven en de rijken worden rijker. De ongelijkheid neemt toe. En hiermee de problemen in de economie. Je ziet het in Africa. Door de honger vluchten mensen, breken er ziektes uit, grijpen gewapende milities hun kans. Mensen met macht verrijken zich ten koste van vele anderen. Johannes laat zien: hier zien we de zwarte macht van satan.

Zegel 4: grauwe paard met ruiter, de kleur van de dood. Het symboliseert grote sterfte. Zwaard, honger, dood, wilde dieren. Het Griekse woord ‘thanatos’ staat hier vermoedelijk voor besmettelijke ziekten. Oorlog laat een spoor van vernietiging na. Vermoedelijk ziekten als gevolg van oorlog. Honger als eerste en daarna de besmettelijke ziekten. Wilde dieren worden door sommigen ook wel gezien als bacillen en andere levende ziektekiemen, de kleinste levende dieren.

165 Pest in romeinse rijk: 1/4 van de bevolking stierf; Zwarte dood 14e eeuw: 65-200 miljoen; Spaanse griep bij WOI: 20-100 miljoen. Etc. Misschien zit corona hier ook wel bij. Het grauwe paard weet heel wat slachtoffers te maken tot vandaag aan toe.

Waar staan deze drie paarden met hun ruiters voor? Nou, in die tijd werden paarden gebruikt in de oorlog. Paarden zijn de tanks van die tijd. Ze staan hier voor de kwade machten die in de wereld aan het werk zijn. De machten van de duisternis die satan gebruikt om Gods werk in deze wereld kapot te maken. Het is niet zo dat ze pas aan het werk zijn als Johannes ze ziet. Ze waren al in de wereld aan het werk. Satan is de mensenmoordenaar vanaf het begin. Hij is sinds de schepping van de wereld al aan het werk. In grote woedde ontstoken, zegt Openbaring 12. De ruiters symboliseren de krachten die hij gebruikt. Maar door het openen van de boekrol weten we dat dit zo is. De boekrol onthult wat er achter de schermen in deze wereld gebeurt.

En dan het eerste zegel met het witte paard met ruiter. Over hem staat niet veel meer vermeld dan dat hij overwinnend uittrekt. Wie is deze ruiter? Als we hem bij de andere 3 ruiters betrekken, moet het ook een kwade macht zijn. Dan is het een beeld van de antichrist, de nepmessias. Die mensen met een vals evangelie voor zijn zaak probeert te winnen. Een evangelie zonder kruis, zonder noodzaak van verzoening. Maar ik aarzel … de antichrist verschijnt als het beest pas in Openbaring 13. Christus zelf kan het ook niet zijn, want Hij verschijnt als de ruiter op het witte paard in Openbaring 19. Omdat in Openbaring de kleur wit altijd staat voor iets wat met Christus te maken heeft, lijkt het me dat deze ruiter staat voor de verkondiging van het evangelie op aarde. Het overwint mensen. De boog wordt in het OT wel vaker door God gebruikt. De kroon is ook een teken van goddelijke majesteit.

Dus: wat wordt ons onthuld? In deze wereld die zo getekend is door de machten van het kwaad, door dood en verderf, is ook Gods Geest aan het werk. Het evangelie wint mensen in voor Koning Jezus. Ondanks alle tegenkrachten voert God zijn plannen uit om mensen te redden. Dat was de ook de boodschap van de rede van Jezus over de eindtijd in Mattheus 24. Daar ging het over oorlogen, hongersnood, aardbevingen, maar ook over het evangelie van Het Koninkrijk dat in de hele wereld gepredikt zal worden. Het witte paard galoppeert, overwint harten van mensen, in een wereld waarin ook de tegenkrachten aan het werk zijn. Dat is de wereld waarin wij leven.

5. Ja maar … God de oorzaak?

Nu moeten we dit visioen niet misverstaan. We zouden kunnen denken, dat alle ellende in deze wereld er is, omdat het in de boekrol beschreven is. Jezus rolt de boekrol uit en op aarde gebeuren dan de dingen. Nee, dan zou God de auteur van het kwade zijn. De boekrol onthult. Het laat zien welke krachten in de wereld aan het werk zijn. Overal waar kwaad is, oorlog, honger, pestepidemieën, dood en geweld, daar zijn de paarden en ruiters actief. Daar is satan aan het werk. Maar let op: de ruiters kunnen alleen doen wat zij doen, als mensen hun hart hiervoor openstellen.

Paulus zegt in Efeze 4: geef de duivel geen plaats in je hart. Door zonde. Door Gods geboden bewust te overtreden, stel je je open voor de kwade invloed van de boze. Zo krijgen de paarden en hun ruiters invloed in deze wereld. De keerzijde is: gehoorzaamheid aan Gods geboden is de beste bescherming.

En wat een leed veroorzaken zij. Zovelen die ook vanwege hun geloof om het leven zijn gekomen. Open Doors vraagt aandacht daarvoor.

Zegel 5: de martelaren. Waar zijn ze? Zij die trouw bleven aan Jezus op aarde, zijn nu bij God in de hemel. Ze hebben witte kleren aan, een teken van overwinning, van reinheid ook, hun leven is gezuiverd van alle zonden en aardse smetten. Ze mogen rusten van hun werken. Onze geliefden in de Heer gestorven zijn niet dood, maar leven in Gods tegenwoordigheid. Dat is een geweldige troost.

Ze zijn trouwens niet uitgeschakeld, maar ze bidden. Opvallend. Ze bidden om recht. Dat God het onrecht dat hen is aangedaan, het onrecht op aarde, wreekt. Het Griekse woord betekent letterlijk ‘recht verschaffen’. Zij bidden dat God het onrecht straft en alles recht maakt. Ze worden ingeschakeld in Gods plan door hun gebed. Bijzonder om te lezen. Ze moeten wachten tot het getal vol is. Totdat iedereen die gered wil worden gered zal zijn.

En dan komt het zesde zegel. Ineens zwenkt de camera naar het einde van de tijd. Dit zegel beschrijft de gebeurtenissen vlak voor de terugkomst van Jezus. Met heftige beelden. De zon die zwart wordt. De maan die rood wordt. Sterren die op de aarde vallen. Bergen en eilanden die van plaats veranderen. Zoals de dingen beschreven staan, lijkt het alsof God zijn schepping ‘terugdraait’. Belangrijk om te beseffen dat dit taal is van de apocalyptiek. We zijn geneigd dit letterlijk te verstaan, maar dat is niet de bedoeling. Denk maar even aan Pinksteren, bij de uitstoring van de Geest wordt de profeet Joël aangehaald. In de laatste dagen, bloed, vuur en rookwalm, de zon verandert in duisternis, de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. Ook hier de taal van de apocalyptiek. De veranderingen in de kosmos staan voor grote veranderingen op aarde. Natuurlijke rampen, politieke onrust en opstand onder volken wordt in het OT in kosmische taal gevat. Zo ook hier. Het zegel wil zeggen: op aarde zulle grote veranderingen komen, alle zekerheden, economisch, sociaal, politiek en religieus zullen gaan wankelen. Vaste zekerheden zijn er niet meer. Moreel en geestelijke is de wereld aan zijn einde.

En dat allemaal vanwege de toorn van het Lam. Het Lam dat gekomen is om de zonde te dragen. Om te zoeken en te redden wat verloren was. Het heeft al die tijd oneindig veel geduld gehad. Maar er komt een moment dat dit eindigt. Dan rest alleen het oordeel. Met andere woorden: het is zaak dat de wereld tot inkeer komt voordat het te laat is. Het is een heftig visioen, die zesde zegel. Bedoeld als een waarschuwing. Zoek God voordat het te laat is, want anders kun je geen dekking meer zoeken op aarde. Huiveringwekkende realiteit.

6. Wat nemen we mee?

Gemeente, dit alles is ons niet verteld om ons bang te maken. Het visioen wil ons als gelovigen toerusten. Dat we door de gebeurtenissen niet overvallen worden, maar waakzaam zijn. Wat werkt het uit in ons leven? Ik bid dat dit twee dingen zullen zijn:

a. Een diepe dankbaarheid dat wij Jezus mogen kennen. Hij is het Lam dat alles in Zijn handen houdt. Ook mijn leven. Ik hoef voor Zijn toorn niet bang te zijn. Omdat Hij die voor mij heeft gedragen. Ik hoop en bid dat Hij onze redder is, dat wij Hem kennen en met Hem leven, elke dag. Dan hoeven niet bang te zijn.

b. Een sterke nadruk op zending. Hoe urgent is het dat we mensen bereiken met het evangelie. Dat mensen Jezus kennen. Dan zullen ze in het laatste oordeel niet ten onder gaan, maar leven voor altijd. Mag deze dienst ons opnieuw aansporen, om niet te leven voor onszelf, maar in bewogenheid voor mensen die Jezus niet kennen. Dat we volharden zijn in het gebed, opdat het vaderhuis vol worden. Want dat wil God het allerliefste.

Als de toekomst onzeker is, zegt dit visioen mij: God regeert. Hij is getrouw, zijn plannen falen niet. Laten wij de Heere daarvoor prijzen. Amen.