Gods nieuwe wereld, Jezus en wij?!

Met betoon van Geest en kracht
Met betoon van Geest en kracht
Gods nieuwe wereld, Jezus en wij?!
Loading
/
Schriftlezing: Marcus 10:13-16 en 17-31
Datum: 13 maart 2022
Download PDF


Met betoon van Geest en kracht
Met betoon van Geest en kracht
Gods nieuwe wereld, Jezus en wij?!Loading

/

1. Waar mensen naar verlangen

Als er een ding is wat de oorlog in Oekraïne weer opnieuw duidelijk heeft gemaakt, is hoe kostbaar vrijheid is. Dat is waar wij mensen allemaal heel diep naar verlangen. Dat je in een land kunt leven waar geen oorlog is, waar je zonder problemen naar school kunt gaan, studeren of werken. Een plek zonder dreiging, waar het goed is om te leven, waar je je kinderen kunt opvoeden, waar je kunt geloven zonder bang te zijn. Een plek waar het kwaad geen ruimte meer krijgt, zonder dictators, waar je niet meer gepest wordt, waar kunt chillen met je vrienden en je niet eenzaam bent. Een plek waar het leven goed is. Wie verlangt niet naar zo’n wereld?

2. Gods nieuwe wereld

In de Bijbel wordt deze wereld het koninkrijk van God genoemd. In de bijbellezing van vanmorgen komt deze term maar liefst vijf keer voor. Het is een uitdrukking die Jezus vaak gebruikt in gesprekken met mensen. In de BGT wordt dit vertaald met ‘Gods nieuwe wereld’. Ik vind dat een mooie vertaling, want die maakt precies duidelijk wat bedoeld is. Een wereld net zoals de wereld waarin wij leven, maar dan een die goed is. Een nieuwe wereld, waarin geen ruimte is voor oorlog, verdriet, ziekte, zonde en dood. En God zorgt ervoor dat die wereld gaat komen. Het is om zo te zeggen Zijn project. Daarom is dit ook voor Jezus zo’n belangrijk thema.

Zowel in het gesprek met ouders die met hun kinderen naar Jezus als ook in het gesprek met de rijke jongeling komt het aan de orde. Twee keer gaat het over de vraag hoe je Gods nieuwe wereld kunt binnengaan. Wat is er voor nodig om in Gods nieuwe wereld een plek te hebben? Wat betekent het om een burger van die nieuwe wereld te zijn?

Het zijn vragen waar de Joden uit de tijd van Jezus zich mee bezighielden. Dat blijkt wel uit de vraag van de man die naar Jezus toekomt. Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven. In de kerk hebben we deze vraag vaak zo verstaan, dat de jongen wilde weten hoe hij na zijn sterven in de hemel kan komen. De troost van het evangelie is dat voor wie in Jezus gelooft het leven niet ophoudt bij de dood. Maar de vraag van deze jongen gaat niet over de hemel, maar over het leven in de eeuw die komt. Uit het antwoord van Jezus blijkt dat dit over Gods nieuwe wereld gaat. Wat moet ik doen vraagt de man om daar deel vanuit te maken? Dat was voor hem een levensvraag.

Om die vraag te kunnen begrijpen moeten we iets meer weten van hoe men toen tegen deze wereld en de toekomstige wereld aankeek.

3. Leven in de komende wereld

Voor de Joden in de tijd van Jezus is het eeuwig leven niet dit leven dat oneindig wordt uitgerekt, maar leven in de eeuw die komt. De Joden maakten onderscheid tussen de huidige wereld en de komende wereld. De huidige wereld waarin zij leefden, was vol onrecht, leugens en onderdrukking. De Romeinen hielden het land Israël stevig in hun greep. Het leven in deze wereld is gekenmerkt door lijden, ziekte en dood. Door kwaad dat zoveel kapot maakt, door mensen die anderen naar het leven staan. Geen vrijheid en geen vrede.

Maar in de komende wereld zou dat allemaal anders zijn. Dan zou God recht spreken en het kwaad definitief van deze aarde verwijderen. In die wereld zal een wolf bij het lam verblijven, een kalf met een leeuw verkeren. Een zuigeling zal spelen bij het hol van een adder en een peuter zal zijn hand in het nest van een slang steken. Er zal geen kwaad zijn, maar vrede. God zal de dood doden en alle tranen van de ogen afwissen. Liefde en recht zullen elkaar kussen, valt te lezen bij profeten en dichters uit het Oude Testament.

De jongen vraagt dus naar de nieuwe wereld van God, waar alles is zoals God het bedoeld heeft. Waar ieder mens zal floreren en in vrede zal kunnen leven. Hoe kom ik daar?

Voor de Joden zat er een enorme kloof tussen de huidige wereld en de nieuwe wereld. De oude wereld gaat niet geleidelijk over in de nieuwe wereld. Het vereist een krachtig ingrijpen van God. Want zonder dat, gaat de nieuwe wereld er niet komen.

En iedere Jood die dit geloofde, hield zich bezig met de vraag: ben ik iemand die de komende wereld zal kunnen binnengaan. En zo ja: Wat moet ik daarvoor doen, wat moet ik ervoor laten? Zo komt deze jongen naar Jezus toe met zijn vraag.

4. Met Jezus is deze wereld begonnen

Maar er is iets bijzonders aan de hand met Jezus en Gods nieuwe wereld. In tegenstelling tot wat de Joden van toen dachten, is Gods nieuwe wereld niet iets van de toekomst. Jezus vertelt namelijk, dat je nu al Gods nieuwe wereld kunt binnengaan. Steeds weer in zijn onderwijs is dat het accent. Het Koninkrijk is nabij gekomen. Gods nieuwe wereld is in deze wereld al begonnen. Namelijk in de persoon van Jezus. Hij is de Koning van dat koninkrijk. Hij is de deur naar dat Koninkrijk. Jezus is als de Koning van het Koninkrijk gekomen om mensen uit te nodigen burgers van dat koninkrijk te worden. Je kunt nu al, in deze huidige wereld, die zo gebroken is, een burger worden van Gods nieuwe wereld. De wereld die straks aan het einde van de tijd definitief zal doorbreken, daar kun je nu al bij horen. Daarover gaat het gesprek van Jezus met de ouders en hun kinderen. Daarover gaat ook het gesprek met de jongen die naar Jezus komt.

Die nieuwe wereld heeft ook met de doop te maken. Aan het slot van het evangelie van Mattheus stuurt Jezus als de koning van het koninkrijk zijn volgelingen de wereld in. Om het goede nieuws van het Koninkrijk overal bekend te maken. En Hij draagt zijn volgelingen ook op om mensen te dopen.

Vanmorgen zullen er 11 kinderen en 1 volwassene gedoopt worden. Een bijzonder moment is dat. Daar zijn we God dankbaar voor. De doop is verbonden met het koninkrijk van God. De doop betekent dat je bestemd bent voor Gods nieuwe wereld. Dat is waar jullie als ouders je kinderen over mogen vertellen. In de opvoeding, bij het lezen uit de Bijbel. Je vertelt hen over de Koning en het Koninkrijk. Over Jezus en Gods nieuwe wereld. Daar zijn ze voor bestemd. God wil een vader zijn van een groot gezin. Jezus zoekt mensen, mannen en vrouwen, jongens en meisjes, die ook bij die nieuwe wereld willen horen.

Binnenkort hebben we met Palmpasen de belijdenisdienst. Daar verheugen we ons nu al op. 10 jongeren die ja zullen zeggen tegen Jezus. Ze zullen antwoorden dat ze ook bij Gods nieuwe wereld willen horen. Dit roept natuurlijk de vraag op hoe je bij die wereld kunt horen? Wat is daarvoor nodig?

5. Je kruis opnemen en Jezus volgen!

Het antwoord van Jezus aan de jongen is heel duidelijk. Vers 21 (slot): neem je kruis op en volg Mij. Dat is de manier waarop je Gods wereld binnengaat. Twee dingen dus: Jezus volgen en je kruis opnemen. Wat betekent dat?

Jezus volgen, dat is de roep die steeds weer in het evangelie klinkt. Kom en volg Mij. Je gaat Gods nieuwe wereld binnen door Jezus te volgen. Door je op Hem te oriënteren. Op wat Hij heeft gezegd, op wat Hij heeft gedaan. Volgen, dat is je door Jezus laten gezeggen. De dingen die Hij belangrijk vindt, ook belangrijk vindt. Je steeds weer afvragen, in elke situatie: wat zou Jezus doen? Nu er vluchtelingen in Gouda komen of als er een andere vraag op je afkomt. Wat zou Jezus zeggen in dat gesprek of in die vergadering. Steeds weer die oriëntatie op Hem. En om te weten wat Hij belangrijk vindt, lezen we de Bijbel. In de kerk en thuis. Door Hem te gehoorzamen, als Hij ons op pad stuurt, of door ons van iets te bekeren wat niet goed is. Door het ene gebod ter harte te nemen dat Hij ons gegeven heeft: heb God lief boven alles en heb elkaar lief. Volg mij, is gaan in het spoor van Jezus. Dan zul je zien dat de waarden van Gods nieuwe wereld in je leven zichtbaar gaan worden. Liefde. Vrede. Geduld. Etc. Dat is de weg: volg Mij!

Maar Jezus voegt er iets aan toe. Neem je kruis op. Wat betekent dat? We zegen vaak: ieder huis heeft zijn kruis. Iedereen krijgt te maken met tegenslagen, met verdriet, verlies en zorgen. Maar hier gaat het over wat anders. Het kruis opnemen, jezelf verloochenen (wat ook vaak door Jezus wordt gezegd) heeft te maken met prioriteiten. Dat je God en Zijn koninkrijk op de eerste plaats zet in je leven. Het is een heel radicale oproep. Dat je gericht bent op Jezus en op Gods nieuwe wereld, kan zomaar betekenen dat er een kruis door je plannen, dromen en ambities, als ze God in de weg staan. God wil niet dat wij onze tijd verdoen door te bouwen aan ons eigen koninkrijkjes, waar wij koning zijn en de regie hebben.

Binnengaan in het Koninkrijk betekent bereid zijn om naar Jezus te luisteren en bereid zijn je eigen dingen op te geven, omdat er iets is dat belangrijker is. De vraag die Jezus ons stelt is: ben je bereid om op te geven wat voor jou belangrijk is, om je meer en meer bezig te houden met wat voor God belangrijk is? Wil je je door de waarden van Gods nieuwe wereld laten leiden.

Je proeft wel, dat zo’n vraag schuurt. Dat zie je ook zo duidelijk bij de jongen. Hij vraagt wat moet ik doen? Jezus zegt: houd je aan de geboden. Hij noemt de geboden van de tweede tafel. De eerste tafel gaat over de liefde tot God. De tweede tafel over de liefde tot de naast. Blijkbaar zat het op dat laatste vast. Want hoewel hij die gehouden heeft, althans dat zegt hij, legt Jezus de vinger bij de zere plek. Verkoop alles wat je hebt en geef het aan de armen. Een hele radicale oproep! Dit is geen algemene oproep voor een christen om in armoede te gaan leven, soms zo verstaan, maar is allereerst voor deze jongen bedoeld. Jezus wijst hem op de liefde tot de naaste. Hoewel hij veel heeft, heeft hij weinig omgezien naar mensen in nood. Zijn bezit heeft hem te veel in bezit. Dat is zijn zwakke plek. Dat staat hem in de weg om Jezus te volgen. Hij durft het niet los te laten en gaat bedroefd weg.

De oproep om Jezus te volgen komt tot ons allemaal. Velen hebben die oproep positief beantwoord en volgen Jezus, met vallen en opstaan. Soms gaat er een kruis gaat door wat je zelf graag wilt, door hoe je van nature zou handelen of reageren. Maar zo leert Jezus je leven in de stijl van Gods nieuwe wereld.

Welke dingen zou jij moeten loslaten om Jezus te gaan volgen? Wat moet je loslaten om je echt op Jezus te oriënteren? Is dat de droom die je naleeft? Zijn dat je hobby’s. Je reislust of je sport, Netflix of wat anders? Is het je trots? Als het in de weg staat, zul je er een kruis door moeten zetten, anders kun je Jezus niet volgen en de nieuwe wereld binnengaan.

6. Jezus heeft ons lief

Maar, waarom zou je dat doen, Jezus volgen? Natuurlijk, omdat er veel in deze wereld verandert als wij naar de waarden van Gods nieuwe wereld gaan leven. Als Jezus Koning is in ons leven werkt hij liefde en vrede uit. In en door ons heen.

Dat ook, maar er is een dieper antwoord. Wat lezen we over Jezus als de jongen komt? Vers 26: Jezus kijkt hem aan en heeft hem lief! Wat doet Jezus met de kinderen die bij hem komen. Hij omarmt ze, en zegent ze.

Dat is Jezus ten voeten uit. Het is de liefde van Hem die ons trekt. In Jezus komt de liefde van God naar ons toe, op een ongekende manier. Een liefde die vergeeft en verdraagt. Dat Jezus het meent, zal blijken. Hij zal straks sterven aan een kruis. Om verzoening te doen voor onze zonden. Om op te ruimen wat tussen God en ons in de weg staat. Om het goed te maken tussen God en ons.

Maar alles begint bij de blik in de ogen van Jezus. Jezus keek de jongen aan en had hem lief.

Vanmorgen kijkt Hij ons aan met diezelfde liefdevolle blik als toen. Onvoorstelbaar. En Hij reikt ons de hand: Kom, volg Mij. Amen.