Het mooiste geschenk! (serie Galaten 5)

Schriftlezing: Jeremia 31:33-34 - Galaten 3:1-14
Datum: 25 juni 2017
Download PDF


1. Wat is het mooiste geschenk?

Ik begin met een vraag: wat is het mooiste geschenk dat je in je leven kunt ontvangen? Wat is het mooiste geschenk dat je anderen zou gunnen? Als je denkt aan mensen om je heen, aan jongeren of kinderen. Dan toch dit: dat ze weten dat ze een kind van God zijn.

In ieder geval niet wat rapper Jebroer je wil doen geloven, in zijn lied ‘Ik ben een kind van de duivel’. Heeft u iets van de commotie rond die lied meegekregen? Het jeugdjournaal besteedde er zelfs aandacht aan. En in de Hervormde gemeente van Vriezenveen hebben 13 dominees en jeugdouderlingen begin juni een open brief geschreven om te waarschuwen voor dit soort muziek en de invloed die het op jongeren kan hebben. Ze roepen ouders op tot gesprek hierover met hun kinderen.

Het is een schokkend lied.

‘Ik ben een kind van de duivel
Mama, jij hoeft niet te huilen
Feesten, alsof elke dag hier mijn laatste is
Hoop dat je deze draait op mijn begrafenis
Ik ben een kind van de duivel
Mama, jij hoeft niet te huilen

Ik hoef geen speech
Ik hoef geen bloemen
Gooi drank en drugs over mijn kist
Alles wat ik wou in het leven was dit’

En ook de videoclip erbij is schokkend. De jongen die erin te zien is, verzet zich tegen zijn ouders, tegen zijn vrienden, en pleegt uiteindelijk zelfmoord.

Een aangrijpende boodschap. Je hoeft geen christen te zijn om voor de inhoud te huiveren? Wat beweegt zangers om dergelijke clips en boodschappen de wereld in te zenden? Wat doet deze muziek met de harten en hoofden van jongeren? Moeten we met elkaar trots zijn dat dit de vrucht is van onze vrije westerse cultuur? Wat gebeurt er in hemelsnaam in de wereld van muziek, films en games om ons heen? Er woedt een geestelijke strijd om de harten en hoofden van ons en onze kinderen.

Is dit wat wij onszelf en onze kinderen gunnen? Nee, natuurlijk niet. Daar zijn we het wel mee eens. Maar dergelijke muziek wordt geluisterd. De invloed is er. Ik vind het advies van Vriezenveen nog niet zo gek om daar met elkaar over in gesprek te gaan, als ouders onderling en met onze kinderen.

Nog een keer die vraag: Wat is het mooiste geschenk dat een jongere generatie zou kunnen ontvangen?

2. De heilige Geest!

Ik weet dat het een hele stap is. Maar als je Paulus zou vragen wat het mooiste geschenk is dat je als mens kunt ontvangen, zou zijn antwoord zijn: de heilige Geest! De belofte, het geschenk van de Heilige Geest, dat is het beste en mooiste dat een mens kan ontvangen!

Misschien had u wel gedacht dat Paulus de Here Jezus zou noemen. Inderdaad de Heere Jezus is alles voor de apostel. Heel zijn leven staat in het teken van Zijn Heiland. Maar de Heere Jezus wordt in de Bijbel niet een geschenk genoemd dat wij ontvangen. Hij is een persoon die wij mogen kennen. Alleen de Heilige Geest wordt in de Bijbel een geschenk genoemd. Die twee hebben natuurlijk alles met elkaar te maken. De Heilige Geest is de Geest van Christus. Maar de Geest is een geschenk!

Het is Gods verlangen dat wij allemaal de heilige Geest ontvangen of hebben ontvangen. Dat zien we heel duidelijk in vers 14: ‘opdat de zegen van Abraham (dat wat God eigenlijk al aan Abraham beloofd had, wat Zijn verlangen was), in Christus Jezus (dat wil zeggen, door het offer van de Heere Jezus) tot de heidenen zou komen, opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen, door het geloof’. De belofte van de Geest. Dat wil zeggen: de belofte, dat is de heilige Geest zelf.

In het Oude Testament was dit nog niet mogelijk. Zonde stond de komst van de Geest in de weg. Maar het was wel Gods bedoeling. Zo lazen we in Jeremia 31: God wilde Zijn Geest schenken opdat zij allen Hem zouden kennen, van de kleinen tot de groten toe. Maar de komst van de Heere Jezus was eerst nodig. Zijn lijden ter verzoening van onze zonden. Zijn opstanding als overwinning over de dood en de duivel. Pas toen kon de Geest komen. Daarom horen we op de pinksterdag, Petrus zeggen: ‘voor u is de belofte en voor uw kinderen, en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere. Onze God roepen zal’. Toen klonk het appel: geloof in de Heere Jezus, bekeer je en laat je dopen, en u zult de gave van de heilige Geest ontvangen.

Zo was het dus gegaan in Galatië. Heidenen en mensen afkomstig uit de kring van de Joden waren tot geloof in Jezus gekomen en hadden de heilige Geest als een geschenk ontvangen. De Geest verbond hen steeds vaster aan de Here Jezus. De Geest liet hen merken dat ze erbij hoorden. Bij het volk van God. Bij de toekomst van God. Ze leefden in een cultuur van de dood, maar God schonk hen het leven. Eeuwig leven. Door de Geest. Een mooier geschenk is er niet!

3. Lauwheid maakt vatbaar

Maar wat mooi begint, kan ook ontaarden. Vuur dat hevig brandt, kan uitdoven. Passie kan lauw worden. Eerste liefde kan verdwijnen. De kracht van het geloof minder worden. Het oude leven kan weer opspelen.

Paulus merkt dat. Hij ziet een verkeerde geest in de gemeenten aan het werk. In vers 1 zegt hij: jullie hebben je laten betoveren en zijn onder een verkeerde invloed gekomen. Dat woord ‘betoveren’ is een heftig woord. Je mag ook vertalen: ‘wie heeft jullie behekst?’ Er waren dwaalleraren in de gemeente gekomen met ander onderwijs, en Paulus ziet daarin de hand van satan. Hij ziet daarin een demonische macht werkzaam. Deze macht probeert mensen bij Jezus vandaan te drijven. Dat is waar satan altijd op uit is en waar hij mensen voor gebruikt.

Wat was er gebeurd? Nadat de mensen in Galatië tot geloof waren gekomen, vol enthousiasme en passie voor Jezus, was er vermoedelijk een periode van lauwheid gekomen, van terugval. Geloven in de Here Jezus was allemaal zo gemakkelijk nog niet. Er was tegenwerking van buiten, lijden en vervolging. Maar ook weerstand vanuit hun eigen hart. Het evangelie was best radicaal, sneed in eigen vlees. Men kon niet langer doen wat men zelf graag wilde. Elke keer moesten ze dat met God en Jezus afstemmen. Wat wilt u dat ik doe. Dat is best lastig. Dat herkennen we wel, denk ik.

Dit alles – lauwheid, sleur, gewoonte – maakte de mensen vatbaar voor stemmen van buiten. Stemmen die zeiden, dat om de eerste liefde weer terug te krijgen, je meer met de wet bezig moest zijn. Je strikter houden aan de sabbat en de voedselvoorschriften. Je laten besnijden. Pas als je dat zou doen, dan zou je de liefde van God weer echt ervaren. Pas dan hoor je er echt bij. Maar je moet het wáármaken. De beloften van God zijn aanloopjes, opstapjes, maar je moet er zelf mee aan de slag.

Voorbeeld. Je kunt het misschien duidelijk maken met een verzekering. Als je een auto hebt, moet je van tijd tot tijd je verzekering vernieuwen. Als de auto wat ouder is, kun je hem WA verzekeren, dat is de basis. Maar je hebt ook WA-Plus, dat is nog iets beter, en het beste is All-RISK. Als je een ongeluk hebt, wordt bij WA een beetje en bij All-Risk alles vergoed. Dat is het beste.

Zo zeiden ze: In het geloof moet je gaan voor All-Risk. WA dat is maar net aan: dat is het geloof in de Here Jezus. Dat is de opvatting van Paulus. Maar als je echt zeker van je zaak wilt zijn, dan moet je toch wel gaan voor All-Risk. Als je naast het geloof in de Here Jezus je ook houdt aan de wetten van God en je laat besnijden, dan ben je helemaal zeker dat je in de hemel mag komen. Dan weet je het pas echt.

Maar dat ondermijnde de boodschap die Paulus had gebracht. Want hoe waren ze daar in Galatië tot geloof gekomen? Ze waren tot geloof in de Here Jezus gekomen, doordat God hen de heilige Geest had geschonken. Vandaar dat Paulus die vraag stelt in vers 2: ‘dit alleen wil ik van u vernemen: hebt u de Geest ontvangen uit de werken van de wet of de prediking van het geloof?’ Paulus gaat terug naar het eerste begin. Hoe is alles begonnen?

4. Het eerste begin

Er zijn twee mogelijkheden. Paulus zet ze tegenover elkaar: werken van de wet en de prediking van het geloof. Nu ben ik met tweede term niet erg gelukkig. In het Grieks staat er niet het woord ‘prediking’ maar akoé, dat ‘het horen’ betekent, en in afgeleide zin ‘dat wat gehoord wordt’. Maar in combinatie met ‘geloof’ hier, moeten we dit vertalen met ‘gelovig horen’ of ‘gelovig luisteren’.

Paulus vraagt dus: hoe is het christenleven begonnen, hoe ben je tot Christus gekomen, hoe heb je de Geest ontvangen? Door je strikt te houden aan de wet van God, door je te laten besnijden, dopen, kosher te eten? Nee. Hoe dan wel? Door gelovig te luisteren naar de boodschap van het Evangelie. Vers 1. Paulus zegt: toen ik bij jullie was, heb ik gesproken over de dood van Jezus aan het kruis, en wat Hij allemaal voor jullie gedaan heeft. Ik heb Jezus Christus voor jullie ogen geschilderd als de Gekruisigde!

In het Grieks zegt Paulus letterlijk: ik heb Christus voor jullie ogen op een pamflet getekend, ik heb hem als een affiche geplakt op de muur, ik heb een beeld getekend van zijn sterven om jullie oog te richten op het kruis. Daar is het beslissende gebeurd. Daar zijn jullie zonden vergeven en zijn jullie verzoend met God. Ik heb zo verteld alsof jullie er zelf bij waren. En je hoefde zelf helemaal niets mee te brengen. Wat vroeg God van jullie? Alleen dit: lege handen. Lege handen om de Geest te ontvangen. Hoe heb je de heilige Geest ontvangen? Door iets te doen (de wet) of door te horen (de lege hand van het geloof). Dat laatste. Door in geloof je lege handen, je hart naar God uit te strekken, zo ontvingen ze de heilige Geest en werden ze gezegend en met Christus verbonden.

5. Zo ook bij Abraham.

Om zijn boodschap kracht bij te zetten, wijst Paulus op Abraham. Want hoe is dat bij hem eigenlijk gegaan? Hoe is in zijn leven een doorbraak gekomen? Die kwam er doordat God hem opzocht. God kwam als eerste naar hem toe, met Zijn belofte: je bent van Mij! Ik zal je zegenen en tot een groot volk maken. God was de eerste. Met Zijn belofte. En Abraham? Hij stond met lege handen. Hij geloofde God, zegt de tekst in vers 6. Abraham zag al de sterren in de lucht, die God hem liet zien. Zoveel nageslacht. Onmogelijk zegt het ongeloof. Maar mogelijk bij God zegt het geloof. Abraham vertrouwde God. En zo ontving hij het geschenk van de zegen. Hoe? Door te geloven.

Daar gaat het om, zegt Paulus, zo is het bij ons gegaan, zo gaat het nog steeds. Je ontvangt de heilige Geest, niet als kroon op je bekering, en ook niet omdat je allemaal goede dingen deed voor God, maar als je je vertrouwen op de Here Jezus gaat stellen. Toen je over Hem hoorde en Hem lief kreeg, kwam de Heilige Geest er in mee. Hij gaf je de zekerheid dat je bij God mag horen, dat je naam in Zijn handpalmen gegrift staat.

De heilige Geest, die laat je dus weten, dat je echt een kind van God mag zijn (zonder enige voorwaarde). Hij haalt je weg uit het geploeter om jezelf te bewijzen en naar God om te klimmen. Hij leert je leven van genade. De Geest en het kruis gaan samen op.

Verhaal. Er is een prachtig verhaal, dat ik u niet wil onthouden. Een evangelist ging naar de universiteit van Cambridge voor een actie onder studenten. Op een dag leidde hij een gespreksgroep in een studieruimte. Daarboven was een feestje aan de gang. Luidruchtig en er werd veel gedronken. Ze raakten aangeschoten en een student zij tegen de brutaalste van de groep: ‘durf jij naar beneden te gaan en aan die kerel te vragen om je te bekeren?’ Dus ging hij naar beneden, waggelde de studieruimte binnen en zei tegen de evangelist: ‘ik wil me bekeren’. De evangelist had vrij snel door wat er aan de hand was en nam hem mee naar een ruimte die er naast lag. Hij had in zijn zak een afbeelding van Jezus aan het kruis en gaf die aan de student. Blijf maar naar de kaart kijken, ik kom over 10 min terug, zei hij toen. Na 10 min was de student nog steeds naar de afbeelding aan het staren. Wat is hier de bedoeling van, zei hij. Blijf maar kijken, zei de evangelist. Na 10 min kwam hij weer en de student zat nog steeds naar de afbeelding te kijken. Toen de evangelist voor de derde keer kwam, zat de student op zijn knieën te bidden. Deze student is later in Australië bisschop geworden in de anglicaanse kerk.

Een afbeelding van Jezus aan het kruis deed wonderen. De heilige Geest kwam erin mee. Dat zal gebeuren elke keer weer, als Jezus als de gekruisigde centraal staat. Als het in de prediking gaat over wat Hij voor ons heeft gedaan, zal de Geest erin meekomen. Hij wekt verlangen, Hij leert je bidden: kom ook in mijn leven. Dat gebed zal God verhoren. Jezus zegt in Lukas 11: ‘als wij die slecht zijn, onze kinderen goede gaven weten te geven, hoeveel te meer zal de Hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die Hem daarom bidden.’

6. Geen half werk

Wat nemen we vanmorgen mee van dit bijbelgedeelte? Twee dingen wil ik benadrukken: het gaat om Woord en Geest.

a. Woord.

Straks staan we even stil bij de kinderen van groep 8 die van de basisschool naar de middelbare school of een andere school gaan. Jullie die vooraan zitten. Jullie krijgen een Bijbel mee. We vinden het belangrijk dat jullie meer en meer over de Here Jezus te weten komen en dat jullie Hem leren kennen. Dat je leest en hoort over Zijn liefde, dat Hij voor onze zonde naar het kruis wilde gaan. Als je leest in de Bijbel, dan is het net als in een boek, dan leer je de hoofdpersoon steeds beter kennen. Je kunt alleen groeien in je geloof, als je die Bijbel regelmatig opendoet en eruit leest. Je ziet het als een tekening voor ogen. Jezus als de Herder. Jezus aan het kruis. Lees er maar veel uit. Maar je hebt nog iets nodig, om te geloven. Dat kunnen wij je niet geven.

b. Geest.

Dat is de heilige Geest. Die heb je ook nodig. Die kunnen wij je niet geven. Daar moet jezelf de Heere om vragen. Heel gewoon: Heere, ik wil u beter leren kennen, ik wil in u geloven en u gehoorzamen, geef mij alstublieft de heilige Geest. God zal dat gebed zeker verhoren. Hij verlangt ernaar om jullie dat te geven. Hij heeft dat immers beloofd.

Weet je wanneer? Bij de doop. De meesten van jullie zijn gedoopt. Toen je gedoopt werd, ben je ook gedoopt in de naam van de heilige Geest. Toen al heeft God je belooft de heilige Geest aan je te geven. Daar mag je hem om vragen. Weet je waarom dat zo belangrijk is? De Geest helpt je om in de Here Jezus te geloven. Hij zegt tegen je: je mag een kind van God zijn! Zo anders dan de boodschap van de rapper Jebroer. De Geest helpt je de Bijbel te begrijpen. Hij laat je zien wat niet goed is. Hij geeft je wijsheid en kracht. Alles wat je nodig hebt.

Ik eindig. Er is een boek dat deze titel heeft: ‘Kinderen hebben geen kleinere Heilige Geest’. Dat gaat over kinderen die op een bijzondere manier door God gebruikt worden. Of je nu oud bent of nog heel jong, de heilige Geest is voor iedereen dezelfde. Hij is wijzer en sterker dan ieder van ons.

Bid maar of je veel van de heilige Geest mag ontvangen, dan zorgt Hij ervoor dat je veel van de Here Jezus zult houden.

Dat is voor ons allemaal van belang. Amen.