Als Gods Geest ons vervult …

Met betoon van Geest en kracht
Met betoon van Geest en kracht
Als Gods Geest ons vervult ...
Loading
/
Schriftlezing: Ezechiël 11:17-21 - Handelingen 2:1-21
Datum: 31 mei 2020
Download PDF


Met betoon van Geest en kracht
Met betoon van Geest en kracht
Als Gods Geest ons vervult ...Loading

/

1. Het wonder van Pinksteren

En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. Dat is in één zin wat er met Pinksteren gebeurt. De gelovigen die bijeenzijn in Jeruzalem ontvangen de Heilige Geest. Precies zoals Jezus hen had beloofd. ‘Zie ik zend de belofte van Mijn Vader op u; blijf in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden’. En: ‘U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal’.

Dat is Pinksteren. De Heilige Geest komt op de gelovigen. Als een duif daalt Hij neer op de gelovigen van het eerste uur. En anders dan in het Oude Testament, komt de Geest om te blijven. Met Pinksteren maakt Hij woning in de harten van de gelovigen. Ook dat had Jezus beloofd. De Trooster die de Vader zenden zal, zal bij u blijven en in u zijn (Joh. 14:17).

En met de komst van de Geest vervult God oude beloften. Uit de profeten. Jesaja. Jeremia. Ezechiël. Allemaal spraken ze over een dag dat God op een nieuwe wijze tot mensen zou komen. ‘Ik zal U een nieuwe hart geven, een nieuwe Geest in uw binnenste’, sprak Ezechiël. In het nieuwe verbond dat God met zijn volk zou oprichten, zou Hij op een nieuwe en intieme manier met mensen omgaan. Pinksteren is dat Gods Geest in mensen komt wonen. Dat is het feest dat wij vandaag vieren. Nog steeds. Na zoveel jaar. Want wat God toen gedaan heeft in Jeruzalem, daar leven wij nog steeds van. Gods Geest is uitgestort. Hij is aan het werk in deze wereld en in onze harten. Het wonder van Pinksteren kan niemand meer ongedaan maken. Het heilsfeit is geweldig belangrijk. Ook voor ons vandaag.

In deze coronatijd is zoveel anders. Het kost ons moeite om het allemaal een plek te geven. De beperkingen. De onzekerheid. Hoelang gaat dit allemaal nog duren? We worstelen er allemaal mee. We vinden het best lastig om digitaal kerk te zijn. We missen de onderlinge samenkomst, de ontmoeting met elkaar. Een uur of meer naar een scherm kijken, het valt vaak niet mee. Om je dan te kunnen concentreren, terwijl je hoofd vaak zo vol is. Ik ben dankbaar voor de techniek, maar makkelijk vind ik het niet.

Soms herkennen we ons in het verlangen van Psalm 84. ‘Hoe branden mijn genegenheen, om ’s HEEREN voorhof in te treen! Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen’. Of met Sela: ‘Wat hou ik van Uw huis, Heer van de hemelse legers. Ik kan zo sterk verlangen naar de binnenpleinen van de Heer. Diep in mijn lijf is zo’n heimwee’.

Je mist pas iets als het er niet meer is. Zo gaat het vaak. Daarom is het goed dat we in deze tijd het pinksterfeest vieren. Het wonder is dus dat God ons niet aan ons lot heeft overgelaten. Elke gelovige, iedereen die in de Here Jezus gelooft en Hem toebehoort, heeft de Heilige Geest ontvangen! ‘Niemand kan zeggen Jezus is Heer, dan door de Heilige Geest’. Pinksteren betekent dat Gods Geest in ons woont. Die inwoning, die nabijheid, is een belofte van God. Die hang niet af of wij het ervaren of niet. Maar is een feit. Een heilsfeit.

Gemeente, we zijn veel rijker dan we beseffen. God heeft ons niet alleen gelaten, ook al voelen we ons alleen, want Hij woont door de Geest in ons. Dat is het wonder van het pinksterfeest! Ik hoop en bid dat we dat deze dagen weer opnieuw gaan beseffen. Ja, dat ook wij – net als toen – weer vervuld zullen worden met de Heilige Geest!

2. Weinige concreet en verwarrend?

Ja, en wat gebeurt er dan als mensen vervuld raken met de Heilige Geest. Het is jammer dat er in de kerk vaak zoveel verwarring is over de Geest. Twee bezwaren zijn er vaak. (1) We vinden het feest vaak maar weinig concreet. Vaag misschien. Kerst, dat is duidelijk. Een kribbe en een stal. De Redder die geboren wordt. Met Goede vrijdag sterft Jezus aan het kruis voor onze zonden. Met Pasen staat Hij op uit het graf. Ook wonderlijk, maar we kunnen ons er nog iets bij voorstellen, maar Pinksteren lijkt zo weinig concreet.

Maar Pinksteren is zo concreet als wat. Op de pinksterdag gaat een angstig groepje mensen, dat uit vrees zich achter gesloten deuren bevindt, de straat op en verkondigt vrijmoedig het evangelie. Dat is een enorme verandering. Ze spreken in vele talen en dialecten, zodat wie ook maar in Jeruzalem is het kan verstaan. Mensen komen tot geloof. Ze bekeren zich, belijden hun zonden en ontvangen de Geest. En in het spoor daarvan zien we veel tekenen gebeuren. Pinksteren is heel concreet: levens van mensen worden veranderd. Nog steeds!

(2) Pinksteren heeft ook iets verwarrends: die tongen als van vuur, het spreken in vreemde talen, mensen die dronken lijken. En verder in het boek Handelingen gebeuren wonderlijke dingen. Zieken worden genezen, doden opgewekt, mensen spreken in tongen. Ja, zeggen de pinkstermensen, dat is wat er gebeurt als je vol van de Geest bent. Anderen zeggen, nee het gaat vooral om het hart dat wordt aangeraakt, om bekering en geloof, wedergeboorte, het afleggen van je oude mens, zoals in Handelingen 2, na de preek van Petrus. Hoe zit het nu precies met de Geest?

3. Wat de vervulling met de Geest betekent

Wat gebeurt er als Gods Geest ons vervult. Twee dingen wil ik vanmorgen noemen.

a. Mensen raken vol van Jezus.

Het eerste zien we gelijk al bij de apostel Petrus. Hij legt aan de mensen in Jeruzalem uit wat er gebeurt. Ze zijn niet dronken. Nee, hun hart is door God aangeraakt. En wat is het eerste dat opvalt? Ze zijn vol van de Heere Jezus! We zien het bij Petrus. Heel zijn preek draait om de Heere Jezus. Wat God door Hem heen heeft gedaan. Jezus die door God aangewezen was als de Messias van Israël en de Redder van deze wereld. Jezus die door mensen is gedood. De lieve Zoon van God aan het kruis genageld. Maar God heeft Hem uit de dood opgewekt. De weeën van de dood konden Hem niet houden. En als je het boek Handelingen doorbladert, dan kom je op elke bladzijde de naam van Jezus tegen. ‘Er is maar een naam in de wereld waardoor wij gered kunnen worden’. Gods Geest maakt het hart van de gelovigen vol van Jezus. Precies zoals Jezus zelf het had beloofd. ‘De Geest zal het uit Mij nemen en het u verkondigen’. De Geest richt de schijnwerper op Jezus. Hij is het. Hij heeft alles volbracht. In Hem is het leven!

En dat doet wat met een mens. Want als de Geest je ogen opent voor Jezus, dan besef je ook hoezeer je Hem nodig hebt. Gods Geest ontdekt je aan het ongeloof dat sluimert in je hart. De opstandigheid. Je autonomie. Je dacht goed te zitten, maar Gods Geest laat je in de spiegel kijken. En je ziet je eigen dromen en verlangens, je ambitie en geldingsdrang, hoe mooi dingen kunnen zijn, maar voor God is er vaak een bijrol. De boodschap die Petrus in Jeruzalem brengt is direct en confronterend: jullie hebben Jezus gedood! Dat hadden ze niet verwacht, maar de Geest legt alles bloot.

Wat kan er in een mensenhart allemaal wel niet rondspoken. Misschien deden wij God wel verdriet door onze manier van leven. Wat zou jij of u zien als je in de spiegel van God kijkt? De Geest laat je in de spiegel kijken. Maar dat niet alleen. Tegenover alles wat niet goed is in mijn leven, plaatst de Geest Jezus! Dat is het wonder. Hij die alles heeft volbracht. Het kan niet, maar toch is het waar. God heeft ons lief. Hij spreid z’n armen naar ons uit. De Geest overtuigt niet alleen van zonde, maar ook dat het offer van Jezus genoeg is. Jezus heeft het oordeel in mijn plaats ingenomen. Hij voor mij. Daarom mag ik leven!

Ik weet niet of het u opgevallen was, maar in de profetie van Joël wordt gesproken over de laatste dagen. ‘En zal zijn in de laatste dagen.’ Er wordt gesproken over wonderen in de hemel, tekenen op aarde, bloed, vuur en rookwalm. De zon verandert in duisternis, de maan in bloed. Dat zijn allemaal tekenen van de eindtijd, van de laatste oordeelsdag. Maar wat heeft God gedaan? Hij heeft het oordeel naar voren gehaald. Het oordeel heeft al plaats gevonden. Namelijk, op de Here Jezus. Aan het kruis op Golgotha. Daar heeft Jezus het oordeel van God gedragen. Het oordeel over mijn zondige leven. Daar. Toen. De eindtijd is al begonnen. Wij leven in de laatste dagen. En de Geest laat het ons zien: Jezus heeft alles volbracht! Als ik met Hem verbonden ben door het geloof, mag ik delen in de vrijspraak en in de vergeving. En die boodschap brengt de Geest met kracht in mijn hart. Hij stort de liefde van Jezus uit en zo dringt het door: ik ben van Hem, Hij heeft mij gered. Niets kan mij meer scheiden van de liefde van Jezus. Wie Jezus kent hoeft voor het laatste oordeel niet meer bang te zijn. Dat is gedragen!

De Geest zorgt dat die boodschap ons hart raakt. Dat is Pinksteren. Ik hoop zo, dat bij ons allemaal, dat besef doordringt, voor het eerst of opnieuw. Jezus heeft alles weggedragen. Tot en met het ergste in mijn leven. Niet kan mijn scheiden van de liefde van Christus. Hij houdt mij vast! Dat is toch een geweldige boodschap, in deze tijd van corona. Ook al zit je in je huiskamer te luisteren, ook al ben je helemaal alleen. Vanmorgen komt de Geest naar u toe en zegt: Jezus heeft je lief! Ook al ben je leeg of heb je zorgen, Hij komt om ons angstige, lege en twijfelende hart, te vervullen en vol van Jezus te maken. Bid daar maar om en Hij zal het doen! Dat is het eerste. Maar dan ook het tweede. Waar het hart vol van is, daar loopt ook de mond van over.

b. Mensen gaan spreken ….

Zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken. Dat spreken hoort er ook bij. De gelovigen spreken in de taal van de mensen. In hun dialect. De Joodse gelovigen in Jeruzalem kwamen uit de diaspora, overal vandaan. Ze waren verstrooid in het grote Romeinse rijk. Nu horen zij in hun taal over wat God in Jezus heeft gedaan. Ook dit is wat God had beloofd. Niemand uitgezonderd. Jood en heiden. Mannen en vrouwen. Zonen en dochters. Slaven en slavinnen. Iedereen moet het evangelie van Jezus horen. Iedereen kan de Heilige Geest ontvangen, zo zegt Joël.

Pinksteren is het antwoord op de zonde van Babel (Genesis 11). De torenbouw. Mensen die als God wilden zijn. En die de taal als machtsmiddel gebruiken om hun plannen door te voeren. God heeft de taal van de mensen daar toen verward. Sindsdien leven mensen langs elkaar heen en is er zoveel onbegrip en verwarring. Soms merk je dat in je gezin of vriendenkring. Hoe je langs elkaar heen kunt praten. Maar met Pinksteren gebeurt het wonder. Mensen die verschillend van elkaar zijn, in afkomst, opleiding, taal en cultuur, mensen die elkaar eigenlijk helemaal niet verstaan, zij vinden elkaar in de grote daden van God en in de Heere Jezus. Soms maak je dat mee op vakantie, als je een gelovige ontmoet, uit een andere cultuur, verschillend, maar één in de Heer! De Geest doorbreekt grenzen en brengt mensen samen, rond de Heere Jezus. Is dat niet bijzonder? Zo gaat met Pinksteren de grote beweging van de Geest verder. Iedereen moet Jezus leren kennen!

Koen en Petra hebben een mooi filmpje gemaakt. Over de beweging van de Geest die mensen aanzet om de taal van een volk of stam te leren, het woord van God in die taal over te zetten. Prachtig, via luisterboeken, andere middelen, is de Geest aan het werk.

Overal waar gelovigen komen klinkt de naam van Jezus, in het gebed, in het loflied, maar ook in verootmoediging en in de klacht.

Want dat hoort erbij. Sinds Pinksteren staat heel het leven van de gelovigen en de kerk in de spanning van het reeds en nog niet. We herkennen dat ook uit ons eigen leven. Je kunt enthousiast en vol zijn van God, maar ook soms bevangen door vragen en twijfel. Soms is er vuur, soms is er rook. De Geest is uitgestort, en wie zich laat meenemen, komt op vreemde plaatsen soms, te midden van mensen die je niet kent, situaties die nieuw voor je zijn. Gewoon in hier in Gouda. Of elders, dat kan ook. Je mag iets delen of doen. Zomaar.

De Geest brengt mensen tot geloof in Jezus. Er klinken vreemde talen, tongen; genezingen vinden er plaats; wonderlijke uitreddingen. Handelingen is er vol van. De geschiedenis van de kerk ook. Maar naast het vuur van de Geest is er ook vaak de rook van tegenstand en conflict, ongeloof en twijfel. Mensen geven zich gewonnen of ze spotten en wijzen Jezus af. Petrus wordt wonderlijk gered uit de gevangenis. Jakobus wordt op dezelfde dag nog onthoofd. Ook dat hoort bij de laatste dagen. De laatste dagen voor de wederkomst van Jezus gaan gepaard met lijden, vervolging en strijd. Een krachtig werk van de Geest, maar ook tegenstand. Vreugde, ja zeker, maar vermengd met pijn.

4. Pinksteren maakt hoopvol

Maar dat neemt de zegen van Pinksteren niet weg. In tegendeel. Want Pinksteren baseert zich op Pasen. Dat is het fundament. ‘Het is volbracht’ dat heeft geklon31ken. De Geest deelt dat uit. Steeds weer. Steeds weer opnieuw herinnert Hij ons er aan: Zal God ons met Jezus ook niet alle dingen schenken? Wat kan ons van de liefde van Christus scheiden? Mijn genade is u genoeg! Dat vieren we met Pinksteren. Dat heil kan het coronavirus ons niet ontfutselen.

Vindt u het moeilijk om in deze tijd te geloven? Lukt het jou om vol te houden nu zoveel anders is? Heb je niet dat de vragen in het geloof toenemen? Waarom dit? Hoe nu verder? Ik vind het lastig en ingewikkeld. Ik weet soms ook even niet wat nu goed is om te doen. Dat zal ik niet ontkennen. Maar als ik in een moment van twijfel of moedeloosheid mijn hoofd wat laat hangen, hoor ik een stem in mijn hoofd. Dan is daar de Geest. Hij bid voor mij met onuitsprekelijke verzuchtingen. En het is de Geest die mij doet zeggen: ‘En toch, God is getrouw, Zijn plannen falen niet’. Mijn leven ligt in Zijn hand. Je staat er niet alleen voor. Zo is het voor ons allemaal. Want het is Pasen geweest, en Pinksteren geworden. De Geest is uitgestort, op alle vlees.

En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken. Laat je door Geest maar meenemen. Naar Jezus en zo de wereld in. Amen.